МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД-Кърджали

Конкурс за лекар, специализант по: нервни болести, педиатрия и вътрешни болести

ОБЯВА


Съгласно заповед на изпълнителния директор на МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД - гр. Кърджали с № 564/26.09.2023г., издадена на основание чл. 90 и чл.91 от Кодекса на труда, във връзка с чл. 11, ал. 1 от Наредба №1/22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването и в съответствие с изискванията на чл.17 от същата Наредба, МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски”АД, гр. Кърджали обявява конкурс за следните места за специализация за 2023г.:
Лекар, специализант „по педиатрия“- 1място за детско отделение;
• Лекар специализант „по вътрешни болести“- 1 място за отделение по вътрешни
болести с дейност по ендокринология и болести на обмяната и нефрология;
• Лекар специализант „по нервни болести“- 1 място за отделение по нервни болести.

Ще се проведе конкурс по документи и интервю. Документите за допускане и участие в конкурса ще се приемат в Деловодството на МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД, гр. Кърджали в срок от един месец от публикуване на обявата.

Изисквания за заемане на длъжността лекар специализант:
• образование: висше- магистър по медицина;
• членство в БЛС;
Необходими документи за участие в конкурса, съобразени с изискванията на закона и длъжностната характеристика:
• заявление за участие в конкурса по образец;
• копие от диплома за завършено висше образование - магистър по медицина,
включително приложението с оценките към нея;
• актуален документ удостоверяващ членство в БЛС;
• удостоверение за владеене на български език и професионалната терминология на български език, издадено по реда на наредбата по чл. 186, ал.3, т.1 от Закона за здравето в случаите по чл.19, ал. 1 и 2 от Наредба № 1 от 22.01.2015г.;
• мотивационно писмо;
• автобиография- европейски формат;
• копие от други документи, доказващи професионалната квалификация на кандидата, ползването на чужди езици и др. – ако има такива.
Ред за провеждане на конкурса:
• Първи етап- проверка за съответствие на подадените документи с изискванията на МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД, гр. Кърджали.
• Втори етап- проверка на теоретичните знания на допуснатите до участие в конкурса кандидати, чрез тест и събеседване.
Конспектът за изпита е неразделна част към обявата.
Писмения изпит се провежда, чрез решаване на тест и е с продължителност 1 астрономически час. След проверка и оценяване на писмените работи се провежда събеседване, като кандидат с оценка под добър 4,00 от теста не се допуска до събеседване и отпада от класирането. Оценяването се извършва по шестобалната система.
• Оценката за класиране на кандидатите се изчислява като средноаритметично от:
-средния успех от следването и държавните изпити (A);
-оценка по най- близката специалност от дипломата за висше образование на кандидата(B);
-резултата от проверката на познанията на кандидата по специалността, за която кандидатства- средноаритметично на оценките от писмения изпит/ тест и събеседването(C).
• До събеседване се допускат само кандидати, получили минимална оценка
добър 4,00 от теста.
• Балът се сформира по следната формула: А+В+3*С
• Максималната оценка по всеки един от показателите е 6, а максималният бал, който може да получи всеки един кандидат е 30.
• Трудовото правоотношение възниква с кандидата, класиран на първо място, с най-висок бал.

Обявата и конспекта може да свалите от тук!

ОБЯВА

ЗАЯВЛЕНИЕ  ПО ОБРАЗЕЦ

КОНСПЕКТ ПО ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ

КОНСПЕКТ ПО ПЕДИАТРИЯ

КОНСПЕКТ ПО нервни болести


Публикувано на: 2024-05-30
МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД-Кърджали вашето място за здраве и грижа
Свържете се с нас +359 361 683 48
Адрес бул. „Беломорски“ 53

Научи повече

Полезни страници