Избрана е едностепенна система на управление от Съвет на директорите  от   тричленен състав:


Д-р Адам Персенски  - председател
Д-р Спас Пасев – зам.председател 


Проф. д-р Тодор Черкезов,дм – изпълнителен директор


0361 /6 83 48
МБАЛ