Конкурс за заемане на длъжността Началник Детско отделение
                                                                       ОБЯВЛЕНИЕ
МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД- Кърджали, на основание чл.91,ал.1 и 2 от КТ и във връзка с чл.68, ал.7 от Закона за лечебните заведения и Заповед № 86/07.02.2018 година на Изпълнителния директор, обявява конкурс за заемане на длъжността Началник Детско отделение
Мястото на работа на горепосочената длъжност е МБАЛ”Д-р Ат.Дафовски”АД-Кърджали, гр.Кърджали бул.”Беломорски” 53
Характерът на работата и изискванията на длъжността Началник Детско отделение обхващат:
Планиране,организация и контрол на цялостната медицинска дейност в Детско отделение
Организация и отговорност за икономическата ефективност на Отделението
Организация и отговорност за информационната дейност на структурата
Изисквания към кандидатите:
 Кандидатите следва да притежават висше образование и придобита Специалност по профила на отделението,съобразно изискванията на съответния медицински стандарт и останалото действащо в страната законодателство.

Ред за провеждане на конкурса:
І-ви етап: проверка на представените документи и допускане на кандидатите до конкурса, осъществявано от специално назначена от работодателя комисия.
ІІ-ри етап: провеждане на конкурса от комисия, включващо:
Разглеждане на писмения проект по съответната тема.
Събеседване по темата и представяне вижданията на кандидата относно
изискванията на длъжността, както и установяване познанията по Закон за здравето, Закон за лечебните заведения, медицинският стандарт на отделението и други нормативни актове в областта на здравеопазването.
Класиране на кандидатите след събеседване с комисията и присъждане на средноаритметични оценки по шестобалната система. Получилите оценка под Мн.добър/4.50/ не се класират.

Тема на проекта:
 “Развитие и управление на болничното отделение в условия на ограничени ресурси, медицинска и икономическа ефективност на дейността, контрол върху разходите и качеството на лечебната дейност”

Необходими документи:
 Заявление за участие в конкурса
 Автобиография
 Медицинско свидетелство със заверка от психодиспансер
 Удостоверение за членство в БЛС
 Препис- извлечение от трудова книжка
 Свидетелство за съдимост
 Нотариално заверено копие от диплома за висше образование и диплома за придобита специалност по профила на отделението
 Писмен проект по посочената тема, представен в 5 екземпляра.

Проектът по зададената тема и необходимите документи се запечатват в два отделени плика, поставени в друг отделен плик който се подават в “Деловодството” на лечебното заведение в 1 месечен срок от датата на публикуването на обявата на интернет страницата на МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД- Кърджали.
Длъжностната характеристика за обявената длъжност е на разположение на кандидатите в отдел Човешки ресурси всеки работен ден от 8.00 до 16.00 часа
Телефон за контакти: 0361068 249


Публикувано на: 2018-02-07
0361 /6 83 48
МБАЛ