МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД-Кърджали

Начало / Отеления

Клинична лаборатория

Клинична лаборатория

Разположена е на 2-рия етаж в параклиничния сектор на здравното заведение.

ДЕЙНОСТ

Лабораторията извършва комплексна диагностика на заболяванията. Това се осъществява благодарение на много широк спектър от:

- Хематологични изследвания - пълна кръвна картина /с 18 показателя/, диференциално броене на левкоцити, ретикулоцити, морфология на еритроцити, СУЕ.

- Биохимични изследвания - кръвна захар и кръвно-захарен профил, урея, креатинин /серум/, креатинин /урина/, пикочна киселина, общ белтък, албумин, холестерол, HDL-холестерол, LDL-холестерол, триглицериди, билирубин-общ, билирубин-директен, АсАТ, АлАТ, алкална фосфатаза, алфа амилаза /серум/, алфа амилаза /урина/, ГГТП, липаза, ЛДХ, КФК, КК-МВ, тропонин /количество/, тропонин /качество/, CRP.

- Електролити - натрий, калий, калций, неорганичен фосфор, хлориди.

- Хемостаза - протромбиново време, активирано парциално тромбопластиново време, фибриноген, време на кървене и съсирване.

- Уринни показатели - албумин, захар, кръв, кетотела, билирубин, уробилиноген, седимент.

- Кръвно-газов анализ.

- Изследвания на пунктати и конкременти.

- Хормонална диагностика - TSH, FT4, FТ3.

- Туморни маркери - TPSA, CEA, CA - 19-9.

Лабораторията разполага със съвременни автоматични анализатори с голям капацитет - хематологични, биохимични, йон-селективни, кръвно-газов анализатор, коагулометър и глюкоанализатор, хормонален - имунологичен анализатор, апарат за гликиран хемоглобин и микроалбуминурия.

- Клиничната лаборатория работи денонощно.

- Обезпечава изследванията на пациенти, хоспитализирани в МБАЛ.

- Предлага и лабораторни изследвания по желание на пациента срещу заплащане.

- Качеството на резултатите се осигурява чрез ежедневен вътрелабораторен ка-чествен контрол и участие в Националната система за външна оценка на качеството.


    


СПЕЦИАЛИСТИ

Д-р Радка Михайлова Азиз  - Началник лаборатория

Д-р Орхан   Юмер ,  Д-р Нарин   Емин     


Началник лаборатория: 0361/ 68 437

Лаборанти: 0361/ 68 436

Химици: 0361/ 68 285

 

 

Началник лаборатория - Д-р Радка МИХАЙЛОВА


           

          

            Завършва медицина през 1993 г. във ВМИ Пловдив.

            Придобива специалност “Клинична лаборатория” през 2004 г.

            От 01. 01. 2006 г. за-почва работа в МБАЛ ”Д-р Ат. Дафовски”.

            От 2006 г. е Началник  Клинична лаборатория.

 

Публикувано на: 2024-06-13
МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД-Кърджали вашето място за здраве и грижа
Свържете се с нас +359 361 683 48
Адрес бул. „Беломорски“ 53

Научи повече

Полезни страници