МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД-Кърджали

Начало / Отеления

ОТДЕЛЕНИЕ ПО ФИЗИКАЛНА И РЕХАБИЛИТАЦИОННА МЕДИЦИНА / ОФРМ /

ОТДЕЛЕНИЕ ПО ФИЗИКАЛНА И РЕХАБИЛИТАЦИОННА МЕДИЦИНА / ОФРМ /

Отделението по ФИЗИКАЛНА И РЕХАБИЛИТАЦИОННА МЕДИЦИНА е разположено на 2-рия етаж на МБАЛ ,,Д-р Атанас Дафовски‘‘АД гр. Кърджали.
Отделението е самостоятелно със стационар,в стационарен блок на МБАЛ от 2017г. Разполага с 4-ри стаи (10 легла), като всяка стая има самостоятелен санитарен възел и баня. Всяка стая е оборудвана с механични болнични легла, гардереб, климатик и плазмен телевизор.

В отделението работят :
-Лекари – специалисти по физикална и рехабилитационна медицина
-Рехабилитатори
-Медицински сестри
-Масажист
-СанитариВ ОФРМ  са обособени:

- Началник отделение кабинет №1.
- Приемно- консултативен кабинет №3.
За осъществяване на ПЛАНОВ прием на пациенти в отделението. Осъществяване на контролни прегледи на изписани от отделението болни.
- Манипулационна.
- Сектор Електро и Светлолечение.
разполага със следните възможности - зала за електролечение с ниска, средна и висока честота, , електростимулация, магнитотерапия, ултразвукова терапия, светлолечение.
- Инхалационно лечение - обособен в самостоятелен сектор.
- Сектор Кинезитерапия.
разполага със следните възможности - зала за активна и пасивна кинезитерапия, екстензионна терапия, механотерапия, трудотерапия, кабинет за лазер терапия; кабинет за лимфен дренаж; вакуум терапия , кабинет за лечебен масаж - частичен и на цяло тяло. Залата е оборудвана с шведска стена, клетка на Руше, огледала , постелки, приспособления за суспенсо - и пулитерапия, уреди за трениране на финни движения, раздвижване на стави, тренировъчни уреди и приспособления, помощни средства за позиционно лечение и придвижване, табло за действия от ежедневния живот, велоергометър, кростренажор, гладиатор, бягаща пътека, вибрационен колан, лежанка, тоталджим.

Дейност
Извършва се  :
- Диагностична дейност.
- Лечебно-рехабилитационна дейност.
- Консултативна дейност.
- Учебна дейност.
- Работи по клинични пътеки, съобразно сключения договор с НЗОК:


КП № 262 ФИЗИКАЛНА ТEРАПИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА БОЛЕСТИ НА ЦЕНТРАЛНА НЕРВНА СИСТЕМА.
КП № 263 ФИЗИКАЛНА ТЕРАПИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ ПРИ БОЛЕСТИ НА ПЕРИФЕРНА НЕРВНА СИСТЕМА
КП № 265 ФИЗИКАЛНА ТЕРАПИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ ПРИ БОЛЕСТИ НА ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЕН АПАРАТ.
КП № 264 ФИЗИКАЛНА ТЕРАПИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ СЛЕД ПРЕЖИВЯН/ СТАР ИНФАРКТ НА МИОКАРДА И СЛЕД ОПЕРАТИВНИ ИНТЕРВЕНЦИИ
КП № 267 ФИЗИКАЛНА ТЕРАПИЯ, РЕХАБИЛИТАЦИЯ И СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ГРИЖИ СЛЕД ЛЕЧЕНИЕ ОТ COVID-19 / до 3 месеца след положителен тест за covid-19/
В ОФРМ се извършват консултативни прегледи и лечение на пациенти приети в отделението , както и на такива от всички клинични отделения на лечебното заведение, поискани от специалист:
- Заболявания на дихателната система - пневмонии, ХББ и др.
- Кожни заболявания - херпес зостер, псориазис и др.
- УНГ - синуити, тонзилити, отити.
- Очни заболявания.
- Хирургични заболявания.
- Урологични заболявания.
- Гинекологични заболявания.

Лекарят-физиотерапевт определя рехабилитационния потенциал, съставя рехабилитационна програма, организира провеждането на процедури при леглото на болния в клиничните отделения или в самото отделение /в различните сектори/ и контролира изпълнението им.
Рехабилитацията се извършва от рехабилитатори по предварително назначена рехабилитационна програма, която включва физикални фактори, активна и пасивна кинезитерапия и друга специализирана техника.

    
Показания за лечение
В ОФРМ се работи за възстановяване на пациенти със следните групи заболявания:
- Неврологични - слединсултни състояния, ДЦП, дископатии, дискови хернии, радикулити, полинев-рити и др.
- Сърдечно-съдови заболявания - състояния след прекаран миокарден инфаркт, ревматоидни артрити и др.
- Ортопедични и травматологични заболявания - фрактури, луксации, следоперативни интервенции върху кости и сухожилия, следимобилизационна рехабилитация.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ ЗА ЛЕЧЕНИЕ:
- Инфекциозни и паразитни заболявания.
- Хронични заболявания в стадии на декомпенсация.
- Кръвоизливи, независимо от произхода.
- Епилепсия.
- Онкологични заболявания.
- Бременност.
- Психични заболявания.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПЛАНОВ ПРИЕМ ПО КЛИНИЧНА ПЪТЕКА
Клинична пътека № 262 – „Физикална тeрапия и рехабилитация на болести на централна нервна система“
1 вариант – След проведено болнично лечение до 1 месец след дехоспитализация /при медицински противопоказания до 3 месеца/ от специалисти по профила на основното заболяване, удостоверено с епикриза, с насоченост за последваща болнична рехабилитация и Направление за хоспитализация /бланка на МЗ –НЗОК, № 7/ – 1 бр., издадени от болницата или ОПЛ /личен лекар/
2 вариант – При пациенти с трайно намалена трудоспособност над 70% по повод на основното заболяване /ТЕЛК/: Направление за хоспитализация /бланка на МЗ –НЗОК, № 7/ – 1 бр. и амбулаторен лист с насоченост за рехабилитация за болнично лечение, издадени от специалист, провеждащ амбулаторно диспансерното наблюдение, или от ОПЛ/личен лекар/.
3 вариант – Направление за хоспитализация /бланка на МЗ –НЗОК, № 7/ – 1 бр. и амбулаторен лист с насоченост за рехабилитация в болнични условия, издадени от физиотерапевт, когато не е налице достатъчен терапевтичен ефект в извънболничната помощ .
При наличие:
– Ксерокопие на рецептурна книжка
– Документ, освобождаващ пациента от потребителска такса / Решение от ТЕЛК, ксерокопие на Диплом за мед. образование , документ от Бюро по труда , фактура с касов бон за болничен престой от началото на календарната година /.
НЗОК заплаща клинична пътека/КП/ еднократно годишно на един пациент.При диагнози с кодове I69 и G35 НЗОК заплаща КП двукратно годишно за лечението на един пациент до 24-ия месец от инцидента/ пристъпа/, документирано доказано с епикриза.
При издаване на болничен лист е необходима и ЛАК/лична амбулаторна карта.

Клинична пътека № 263 – „Физикална терапия и рехабилитация при болести на периферна нервна система“
1 вариант – След проведено болнично лечение до 1 месец от дехоспитализация ,удостоверено с епикриза , с насоченост за последваща болнична рехабилитация ; Направление за хоспитализация /бланка на МЗ –НЗОК, № 7/ – 2 бр., издадени от болницата или ОПЛ/ личен лекар/; Електромиография/ЕМГ/, направена през последните 6 месеца преди датата на хоспитализацията, ако не е вписана в епикризата.
2 вариант – При пациенти с трайно намалена работоспособност над 70% по повод на основното заболяване/ТЕЛК/ : Направление за хоспитализация/ бланка на МЗ-НЗОК, №7/-2 бр. и амбулаторен лист с насоченост за рехабилитация при болнични условия, издадени от невролог или ОПЛ/личен лекар/ ; Електромиография/ЕМГ/, направена през последните 6 месеца преди датата на хоспитализация.

3 вариант – Направление за хоспитализация /бланка на МЗ –НЗОК, № 7/ – 2 бр. и амбулаторен лист с насоченост за рехабилитация при болнично условия, издадени от физиотерапевт след проведена рехабилитация, при която не е налице достатъчен терапевтичен ефект в извънболничната помощ ; Електромиография/ЕМГ,направена през последните 6 месеца преди датата на хоспитализация
При наличие :
– Ксерокопие на рецептурна книжка
– Документ, освобождаващ пациента от потребителска такса / Решение от ТЕЛК , ксерокопие на Диплом за мед. образование , документ от Бюро по труда , фактура с касов бон за болничен престой от началото на календарната година /
При издаване на болничен лист е необходима и ЛАК/лична амбулаторна карта.

Клинична пътека № 265 – „Физикална терапия и рехабилитация при болести на опорно-двигателен апарат“
1 вариант – След проведено болнично лечение до 1 месец след дехоспитализацията / при медицински противопоказания до 3 месеца/ ,удостоверено с епикриза, с насоченост за последваща рехабилитация при болнични условия : Направление за хоспитализация /бланка на МЗ –НЗОК, № 7/ – 1 бр., издадени от болницата или от ОПЛ/ личен лекар/ ; Образна диагностика, направена през последните 24 месеца преди датата на хоспитализацията.

2 вариант – При пациенти с трайно намалена работоспособност над 70 % по повод на основното заболяване /ТЕЛК/ : Направление за хоспитализация /бланка на МЗ – НЗОК, №7/-2 бр., издадено от ОПЛ/личен лекар/ ; ТЕЛК / копие и оригинал за справка/

3 вариант – Направление за хоспитализация /бланка на МЗ –НЗОК, № 7 / – 1 бр. и амбулаторен лист с насоченост за рехабилитация при болнични условия, издадени от физиотерапевт или лекаря специалист, провеждащ амбулаторно диспансерното наблюдение след проведена рехабилитация, при която не е налице достатъчен терапевтичен ефект в извънболничната помощ ; Образна диагностика, направена 24 месеца преди датата на хоспитализацията , а при диагноза с код М 51.1 и Електомиографско изследване /ЕМГ/ до 6 месечна давност преди хоспитализацията.
При наличие :
– Ксерокопие на рецептурна книжка
– Документ, освобождаващ пациента от потребителска такса / Решение от ТЕЛК , ксерокопие на Диплом за мед. образование , документ от Бюро по труда , фактура с касов бон за болничен престой от началото на календарната година /
При издаване на болничен лист е необходима и ЛАК /лична амбулаторна карта/.

При пациент, изчерпали възможността си да се приемат по клинична пътека в ОФРМ, е възможен свободен прием по цени:
КП № 262 ФИЗИКАЛНА ТEРАПИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА БОЛЕСТИ НА ЦЕНТРАЛНА НЕРВНА СИСТЕМА. – 741.85 лв.
КП № 263 ФИЗИКАЛНА ТЕРАПИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ ПРИ БОЛЕСТИ НА ПЕРИФЕРНА НЕРВНА СИСТЕМА. – 486.37 лв.
КП № 265 ФИЗИКАЛНА ТЕРАПИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ ПРИ БОЛЕСТИ НА ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЕН АПАРАТ. – 486.37 лв.
КП № 267 ФИЗИКАЛНА ТЕРАПИЯ, РЕХАБИЛИТАЦИЯ И СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ГРИЖИ СЛЕД ЛЕЧЕНИЕ ОТ COVID-19 – 540,00 лв.

Възможност за единични платени процедури по съответната ценова листа:

ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ

ед.цена за български

граждани  в лв

Преглед

40,00лв

Избор на специалист/еднократно/

20,00лв

Инхалация

8,00лв

Кинезитерапевтични процедури

 

- групова лечебна гимнастика

8,00лв

- общо-укрепваща гимнастика

10,00лв

- аналитична гимнастика

20,00лв

- лечебна гимнастика със специализирани методики

25,00лв

- масаж /мануален/ на цяло тяло

80,00лв

- частичен масаж /крайници, гръб, яка и др./

40,00лв

- масаж със специализирани техники, вкл.Акупресура, Зонотерапия

20,00лв

- апаратен вакумен масаж

8,00лв

-комбиниран вакумен масаж и ел.терапия

15,00лв

-пресотерапия /Лимфен дренаж/

10,00лв

Електротерапия

 

- терапия с високочестотни електромагнитни вълни на поле

            10,00лв

- терапия с високочестотни електромагнитни вълни на повече полета

               15,00лв

- процедури с нисточестотни /средно – честотни/ токове вкл.електрофореза, магнитотерапия

             10,00лв

- електростимулация /електрогимнастика/ на паретични и хипотрофични мускули

15,00лв

- процедури с токове на Д’Арсонвал

              10,00лв

- ултразвук на поле

          10,00лв

- ултразвук на повече полета – на всяко поле

15,00лв

- криотерапия

8,00

- импулсно – магнитно поле (Соленоид)

15,00лв

Светлинно лечебни процедури

 

- облъчване със Солукс

10,00

- облъчване с УВЛ /общи и еритемни/

20,00лв

-комбиниран вакумен масаж и ел.терапия

15,00лв

- снемане и отчитане на биодоза

10,00

- лазертерапия на кожни повърхности

25,00лв

- акупунктура с лазер

30,00лвСПЕЦИАЛИСТИ

 Началник отделение - Д-р Михриджан СОФТА - МЕХМЕД

Лекар - специалист - Д-р  Румяна  АНГЕЛОВА

Лекар - специализант - Д-р Фатме МЮНЮР МЕХМЕД

 


Телефони за контакти:

Нач. отделение 431

Приемно-консултативен кабинет-лекари: 0361 /68 434

Старши рехабилитатор: 0361/ 68 432

Рехабилитатори: 0361/ 68 435

Мед.сестри:  0361 / 68 435


 

  

Публикувано на: 2024-06-26
МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД-Кърджали вашето място за здраве и грижа
Свържете се с нас +359 361 683 48
Адрес бул. „Беломорски“ 53

Научи повече

Полезни страници