МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД-Кърджали

Търг за отдаване под наем на недвижим имот „Търговска площ – срещу централен вход, бившето Инфекциозно отделение”

О Б Я В А

 

             МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД – гр. Кърджали на основание чл.1 и чл.2 от „Правилата за провеждане на търг и конкурс и за сключване на договори и продажба и наем с работници и служители“ по Приложение №1 към чл.29, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, и въз основа на Протокол № 21 от 24.07.2020г. на Съвета на директорите на МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски“АД - гр. Кърджали, Доклад №15 от 24.07.2020г. на независим оценител инж. Вълчо Димитров и Решение №576 от 08.09.2020г. на Изпълнителния директор, обявява търг с тайно наддаване при открито заседание за отдаване под наем на недвижим имот „Търговска площ – срещу централен вход, бившето Инфекциозно отделение”, с площ 70,00 кв.м., с индентификатор № 40909.109.279, находяща се в гр. Кърджали, бул. „Беломорски” №53.

            Търгът ще се проведе на 07.10.2020г. от 10.00ч. в Заседателната зала на V етаж на МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД – гр. Кърджали.

Срок на наемното отношение – 3 /три/ години – 36 месеца.

            Предназначение на обекта – “Поставяне на преместваем павилион за търговска дейност”.

            Начална тръжна месечна наемна цена 420,00 /четиристотин и двадесет/ лева с ДДС.

Срокът на валидност на офертите е 60 /шестдесет/ календарни дни, включително от крайния срок за получаване на офертите.

            При предложена еднаква най-висока цена от повече участници търгът продължава между тях с явно наддаване, като наддаването започва от предложената цена и със стъпка на наддаване от 40 /четиридесет/ лв.

Цена на тръжната документация - 30 /тридесет/ лева – крайна цена.

Тръжната документация се закупува в деловодството на лечебното заведение и се получава там, всеки работен ден от 10.00ч. до 15.00ч. до 06.10.2020г. включително.

Дати на оглед на обекта: обектът подлежи на оглед всеки работен ден от 10.00ч. до 15.00ч. до 06.10.2020г. включително.

Заявление за участие се подават и приемат всеки работен ден в деловодството на лечебното заведение от 10.00ч. до 15.00ч. до 06.10.2020г. включително.

При неподадени заявления за участие в указания срок да се проведе повторно търг с тайно наддаване и открито заседание на 14.10.2020г. от 10.00ч.

 

Телефон за връзка: 0361 / 68 250.

                                                                                                                                                            

Публикувано на: 2020-09-08
МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД-Кърджали вашето място за здраве и грижа
Свържете се с нас +359 361 683 48
Адрес бул. „Беломорски“ 53

Научи повече

Полезни страници