ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА МБАЛ“ Д-Р АТАНАС ДАФОВСКИ“ АД ЗА 2023г.

Днес 30.01.2024г.  на пресконференция  в лечебното завенение  проф. д-р Тодор Черкезов  представи      отчет за  дейността  на МБАЛ“ Д-р Атанас Дафовски“ АД за 2023г.2023г.

 

МБАЛ“ Д-р Атанас Дафовски“ АД има следната структура:

1.Консултативно-диагностичен блок, включващ в състава си регистратура, приемно-консултативни кабинети,   5  отделения без легла

(отделение по трансфузионна хематология, отделение по хемодиализа, отделение по обща и клинична патология, отделение по съдебна медицина, отделение по образна диагностика),  3 клинико- диагностични структури ( Клинична лаборатория, Паразитологична лаборатория, микробиологична лаборатория) и 2  отделения за продължително лечение или рехабилитация

(ОПЛ по вътрешни болести, кардиология, нервни болести, ендокринология и болести на обмяната, пневмология и фтизиатрия, нефрология и гастроентерология  и ОПЛ по хирургия, ортопедия и травматология и урология);

2. Стационарен блок включва 17 обособени стационарни отделения по различни основни медицински специалности общо с 340 болнични легла;

3. Болнична аптека;

4. Административно-стопански блок.

Към момента в лечебното заведение работят  615  служители –128  лекари , от тях    със специалност-93 , лекари специализанти -30 и  без специалност-5, 1 стоматолог, 2 фармацевти,  264  специалисти по здравни грижи, 129 санитари и 92 друг персонал.

През   2023г. МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски“ АД  получи ново Разрешение за дейност, с което се разкрива изцяло и  нова дейност по ревматология  в първо вътрешно отделение – сектор със 7 легла  .

Медицинска дейност

            През м. октомври 2023г. бяха сключени договори с НЗОК по Национален рамков договор за медицински дейности 2023-2025 година за болнична медицинска помощ и за изследвания от пакетите по специалности включени в "Специализирана извънболнична медицинска помощ".

      Съгласно подписаните договори с НЗОК лечебното заведение изпълнява дейност по 186 клинични пътеки, 3 клинични процедури, 20 амбулаторни процедури, както и специализирани и високоспециализирани изследвания.

      През 2023г. през лечебното заведение са преминали общо 16 752 пациенти,  което е с 1 491 повече в сравнение с 2022г. Преобладаващата част от преминалите пациенти са от област Кърджали-92,7%, 2,6% от област Смолян, 2,95% са от област Хасково, 0,6% от Пловдивска област. Постъпили по спешност са -83% от болните. Водещи са болестите на органите на кръвообращението и мозъчно съдовите болести (20%) - преминали пациенти през неврологично отделение – 2763 и кардиологично отделение – 1 895, болести на дихателната система (11%) - преминали пациенти в пневмофтизиатрично отделение 1103 и отделението по детски болести  – 893, болести на ендокринната система (9%) – преминали пациенти през ендокринологично отделение -1 631. В сравнение с 2022г. се отчита повишение с 3% на болестите на дихателната система и намаление с 2% на болестите на ендокринната система.

         В Мултипрофилното спешно отделение на болницата са преминали 27 807 пациенти, което е с 2 794 повече в сравнение с 2022г. Броят на неосигурените лица, потърсили спешна помощ се е увеличил с 25%. Лекувани по спешност пациенти с мозъчен инсулт са 1 533, извършено тромболитично лечение на 52 от тях, с инфаркт на миокарда 201, извършени инвазивни кардиологични процедури 158, със животозастрашаващи състояния 654 в отделението за анестезиология и реанимация. Преминали пациенти през сектор инвазивна кардиология за 2023г 689.

Лекувани деца в детско отделение – 893. Живородени деца в родилно отделение 402, лекувани деца в неонатологично отделение 465. В първо вътрешно  отделение в гастроентерологичния сектор са извършени 651 ехографии, 179 гастроскопии и 51 колоноскопии. В новия ревматологичен сектор към отделението за два месеца са преминали 52 болни и са направени 45 ехографии на опорно-двигателния апарат.

В хирургичните отделения на болницата са извършени 4 302 оперативни интервенции, в отделението по хирургия са осъществени 387 гастроскопии и 62 колоноскопии.

В отделението по ортопедия и травматология е извършена смяна на тазобедрена става на 49 пациента.

В отделението по очни болести е извършено лечение на катаракта с имплантиране на очни лещи на 479 пациента.

В отделението по хемодиализа са извършени 10 291 диализни процедури, като на  4 болни е извършена трасплантация в друго лечебно заведение.

В отделението за продължително лечение са лекувани 407 пациента, повечето след прекаран мозъчен инсулт.

В отделението за физикална и рехабилитационна медицина са преминали 410 стационарно болни и са извършени 19 597 физиотерапевтични процедури.

В отделението по образна диагностика се е увеличил броят на извършените изследвания 30 098.

В клинична лаборатория са извършени общо 432 766 изследвания, като обемът на дейността на лабораторията е повишен с 12,3%.

В кабинета по функционална диагностика са извършени ЕКГ изследвания

при 5 778 пациента.

 

Икономически показатели

По прогнозни данни: МБАЛ“ Д-р Атанас Дафовски“ АД  ще завърши финансовата 2023 година с положителен финансов резултат, без натрупани загуби от минали години.

78 % процента от приходите са от РЗОК

Приблизително около  14 % финансиране от МЗ

Приблизително:

60 % от разходите за работни заплати

15 % от разходите за медикаменти и медицински консумативи

3 % - за външни услуги

Към 1 декември 2023 година основните заплати в лечебното заведение достигнаха Размера на възнагражденията по категории, заложени в КТД в отрасъл "Здравеопазване" 2022 г.

 

С цел да се повиши качеството и ефективността на лечението на пациентите през 2023г. лечебното заведение закупи  със собствени средства   нова апаратура:

6 нови апарата  за  отделението за физикална и рехабилитационна медицина

За очно отделение - биомикроскоп с  горно осветление

За отделението за трансфузионна хематология  - центрофуга

И нов апарат за магнитно-резонансна томографиа  - закупен с капиталови разходи от МЗ.

 

Основната цел в работата на лечебното заведение и през 2023г. бе да се разгърне максимално дейността по договорите сключени с НЗОК и МЗ, да се използват в максимална степен всички налични ресурси с цел да бъдем още по-полезни за населението от региона.

Цялостната дейност на болницата е насочена към комплексно обслужване на пациентите  и постигане   качество на  медицинска помощ, ранно диагностициране  на болестите и адекватно лечение на всички нуждаещи се.

            МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски“ АД се стреми да остане водещо лечебно заведение  на  територията на  област Кърджали в областта на здравеопазването и реализирането на социалната помощ на държавата.

Публикувано на: 2024-01-30
0361 /6 83 48
МБАЛ