БОЛНИЦАТА В КЪРДЖАЛИ НЯМА НЕРАЗПЛАТЕНИ ИЗИСКУЕМИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ
В статията – понятието „неразплатени задължения” е приравнено с понятието „на червено”, т.е. загуба. Всичко това води до неправилно тълкуване и невярно създадено впечатления сред обществото, че лечебните заведения в Община Кърджали са приключили финансова 2007 година с отрицателен финансов резултат, което далеч не отговаря на истината. Печалбата, съответно загубата не се формира на база неразплатени задължения, а от съотношението: приход – разход. В цитираните суми за неразплатени задължения – по закона за счетоводството и Международните стандарти за финансови отчети (МСФО) се включват: - задължения към доставчици - задължения за не ползвани отпуски от персонала - начислени, но неизплатени работни заплати към персонала и начислените за тях осигуровки. - суми за гаранции. Задълженията посочени в баланса представляват начисления, на които не е настъпил падежа /дата на плащане/. Същите не са изискуеми към 31.12.2007 година, а имат различни срокове за плащане. Например: заплати и осигуровки ще бъдат изплатени към м. Януари 2008 година, неползваните отпуски представляват резервирана сума, която ще бъде изплащана през цялата 2008 година при ползване на отпуските от персонала. Сумите за гаранциите се изплащат след реализиране на условията по договорите. Задълженията към доставчиците имат срокове на плащане съгласно сключените договори, същите към 31.12.2007 година не са изискуеми. МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД – град Кърджали няма просрочени и изискуеми задължения към 31.12.2007 година и към настоящия момент. Като търговски дружества, лечебните заведения са длъжни да подготвят и представят финансовите си отчети за 2007 година до 30.03.2008 година. Всички данни, изнесени преди тази дата са оперативна отчетност. Финансовите отчети на лечебните завадения са обществено достъпни чрез публикация във вестник или интернет и всеки, който пожелае може да се запознае с тях.
Публикувано на: 2008-02-07
0361 /6 83 48
МБАЛ