Обсъдиха Националната здравна стратегия, промени в здравното законодателс¬тво и финансиране на здравеопазването за 2009 г
На 17 ноември в конферентната зала на МБАЛ”д-р Ат.Дафовски”АД, гр.Кърджали се проведе дискусия на тема "Националната здравна стратегия, промени в здравното законодателс¬тво и финансиране на здравеопазването за 2009 г". Присъстваха депута¬тите от Коалиция за Бъл¬гария в Парламентарна¬та комисия по здравео¬пазване доц. д-р Тодор Кумчев, д-р Ива Станкова, д-р Симеон Василев и Дон¬ка Михайлова, областния управител инж.Ангел Коджаманов, директори на лечебни заведения от областта, лекари и икономисти в системата на областното здравеопазване. Експозе по темата направи доц.Кумчев. До 31 юли т. г. Здравна¬та комисия в парламента е приела над 51 законопроекта и закони, касаещи системата на здравеопаз¬ването, каза на прескон¬ференцията депута¬тът от Коалиция за Бъл¬гария и зам. - председател на комисията доц. д-р То¬дор Кумчев. Бюджетът за здраве през 2001 г. е в раз¬мер на 980 млн. лв., а за 2009 г. са предвидени 3млрд. и 40 млн. лв., т.е ръст спрямо 2008 г. около 16.3%.Средствата, които ще осигури НЗОК за лекарст¬вата за домашно лечение, за диетични храни и меди¬цински пособия за 2009 г., са 330 млн. лв., а за 2008 -295 млн. лв. Д-р Кумчев подчерта, че предстои приемането на бюджета на НЗОК и на МЗ. Той изрази загриженост, че въпреки добрата макрорамка на глобалния бюджет за здравеопазване възможно е средствата в НЗОК извън предвидения резерв да се окажат недостатъчни за покриване на всички медицински дейности. Непрекъснато расте броят на частните болници, техният брой е над 70, нови договорни партньори чакат пред вратата на НЗОК , предстои увеличаване на минималната работна заплата, което ще се отрази. Според депу¬тата Донка Михайлова срещата между тях, лека¬ри и директори на болни¬ци, която се проведе е много важна, защото позволява да се дефини¬рат проблемите в секто¬ра, както и да се стигне до нови законодателни инициативи. Предстои разглеждане на приета¬та национална здравна стратегия, която очер¬тава девет стратегичес¬ки цели. Важен проект, чието обсъждане също предстои, са промените 6 Закона за здравето. За по-добрия контрол по отношение защитата правата на паци¬ента ще бъде създаден Ин¬спекторат към Министер¬ството на здравеопазва¬нето. С промените, които имат намерение да предложат от Коалиция за България, се предвижда да бъдат създадени три гру¬пи по ТЕЛК. Процедурата по оценката на комисия¬та за пенсионерите ще бъде улеснена. Депутати¬те предвиждат и проме¬ни, свързани със защита правата на пациентите. Участниците в дискусията поставиха пред народните представители различни въпроси – за националната здравна карта, която да внесе порядък в разкриването и закриването на лечебни заведения, за въвеждането на евростандартите при определяне на здравните потребности, за намеренията за демонополизацията на здравната каса, за проблемите на психично – болните, за състоянието на общинските болници в отдалечените погранични региони, за трудностите в следдипломното обучение, за липсата на лекарски кадри и невъзможността в близко време да бъдат привлечени такива. Обсъдени бяха проблемите с равния достъп до медицинските услуги в условията на планински и полупланински регион, качеството на отделните медицински дейности и необходимостта от по- голяма обвързаност и координация на работещите в първичната, специциализираната доболнична помощ, болнична помощ и спешна помощ. След дискусията народните представители доц. д-р Тодор Кумчев, д-р Ива Станкова, д-р Симеон Василев и Дон¬ка Михайлова посетиха и разгледа хоспис „Добролюбие
Публикувано на: 2008-11-17
0361 /6 83 48
МБАЛ