ПОТРЕБИТЕЛСКАТА ТАКСА ЗА МЕДИЦИНСКА И ДЕНТАЛНА ПОМОЩ СЕ ОПРЕДЕЛЯ НА 2.40 ЛЕВА С ОБНАРОДВАНОТО НА 16 ЯНУАРИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ЗА МИНИМАЛНАТА РАБОТНА ЗАПЛАТА
На 16 януари 2009 година в бр. 4 на „Държавен вестник” е обнародвано Постановление № 1 от 10 януари 2009 г. на Министерския съвет - за определяне на нов размер на минималната работна заплата за страната. С член единствен на ПМС № 1 Министерският съвет постанови: Определя от 1 януари 2009 година нов размер на минималната месечна работна заплата за страната от 240 лева. В съответствие с това постановление на МС, и в изпълнение на чл.37, ал.1. от Закона за здравното осигуряване здравноосигурените лица заплащат на лекаря, лекаря по дентална медицина или на лечебното заведение суми, както следва: 1. за всяко посещение при лекаря или лекаря по дентална медицина - по 1% от минималната работна заплата, установена за страната. Лицата, навършили 60 години (за жените) и 63 години (за мъжете), заплащат сумата от 1 лев; 2. за всеки ден болнично лечение - по 2% от минималната работна заплата, установена за страната, но за не повече от 10 дни годишно. От заплащане на потребителска такса се освобождават лица със заболявания, определени по списък към Националния рамков договор, както и малолетни, непълнолетни и неработещи членове на семейството; пострадали при или по повод отбраната на страната, ветерани от войните, военноинвалиди; задържани под стража лица, задържани на основание чл.63 от Закона за Министерството на вътрешните работи или лишени от свобода; социално слаби, получаващи помощи по Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане; лица, настанени в домове по чл.36, ал.3, т.1 от същия правилник; медицински специалисти.
Публикувано на: 2009-01-16
0361 /6 83 48
МБАЛ