МБАЛ”Д-Р АТАНАС ДАФОВСКИ”АД С ОТЛИЧНА АКРЕДИТАЦИОНА ОЦЕНКА ЗА ОБУЧЕНИЕ
На основание чл. 33, ал. 7, във връзка с чл. 23, ал. 1, т. 2, б."в" от Наредба № 18 от 20.06.2005г. за критериите, показателите и методиката за акредитация на лечебните заведения и протокол № 37/09.12.2008 г. на Акредитационни съвет. Министърът на здравеопазването д-р Евгений Желев ОПРЕДЕЛИ на МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „Д-Р АТ.ДАФОВСКИ", АД, гр. КЪРДЖАЛИ, 1. акредитационна оценка за практическо обучение, както следва: 1.1. за практическо обучение (учебна практика и преддипломен стаж) по професионално направление „Медицина" на образователно-квалификационна степен „магистър" - „отлична" за срок от 5 години; 1.2. за преддипломен стаж на студенти по професионално направление „Обществено здраве" на образователно-квалификационна степен „бакалавър" по специалността „Управление на здравните грижи"- „отлична" за срок от 5 години; 1.3.за практическо обучение (учебна практика и преддипломен стаж) на студенти от професионално направление „Здравни грижи" на образователно-квалификационна степен „бакалавър" по специалностите „медицинска сестра" и „акушерка" - „отлична" за срок от 5 години; 1.4.за практическо обучение, учебна практика и преддипломен стаж на студенти по професионално направление „Здравни грижи" на образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър по..." по специалностите „медицински лаборант", „рентгенов лаборант" и „рехабилитатор" - „отлична" за срок от 5 години; 1.5.за следдипломно обучение на магистър-лекари за придобиване на специалност: Акушерство и гинекология, анестезиология и интензивно лечение, Висцерална хирургия, Вътрешни болести, Детски болести, Инфекциозни болести, Клинична лаборатория, Кожни и венерически болести, Нервни болести, Образна диагностика, Обща медицина, Ортопедия и травматология, Очни болести, Урология, Ушно-носно-гърлени болести, Физикална и рехабилитационна медицина, Хирургия -„отлична" за срок от 5 години; 1.6.за следдипломно обучение за лица с образователно-квалификационна степен „бакалавър" или „професионален бакалавър" от професионално направление „Здравни грижи" за придобиване на специалности: Анестезиология и интензивни грижи, Болнична хигиена (превенция и контрол на инфекциите), Операционна и превързочна техника - „отлична" за срок от 5 години.
Публикувано на: 2009-02-05
0361 /6 83 48
МБАЛ