ПРОФ.Д-Р ВЕСЕЛИН БОРИСОВ :КЪРДЖАЛИЙСКАТА БОЛНИЦА Е В ПЪРВАТА ТРОЙКА В СТРАНАТА ПО РАВЕН ДОСТЪП ДО МЕДИЦИНСКИТЕ УСЛУГИ
"Идвам в Кърджали с особени оптимистични настроения, защото МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" е една от болниците в страната, която дава сравнително най-високи гаранции за един справедлив и своевременен достъп до качествено здравно обслужване". Това заяви на пресконференция с журналисти в Кърджали проф. д-р Веселин Борисов, дмн. Според него пациентите на лечебното заведение в облас¬тния град са в първата тройка в страната по равен достъп до медицинските услуги. "Това, което човек може да види в Кърджали, не може да го види в други градове от страната", подчерта проф. Борисов. На срещата присъстваше и изпълнителният директор на кърджалийската болница д-р Тодор Черкезов. Той припомни, че проф. Веселин Борисов има сериозни заслуги за подготовката на управленските кадри в лечебното заведение. Още през 2000 година, когато се е организирал първият курс по здравен мениджмънт за лекари и управленски кадри, проф. Борисов е бил един от основните лектори в болницата от системата на следдипломното обучение на медици. "Проф. Борисов за втори път е наш гост, освен строго научните и професионални търсения в областта на медицинското познание той е широка ерудирана личност, чийто интереси се простират далеч зад медицинската наука и практика. За нас е голямо удоволствие, че след 9 години отново е при нас", поясни д-р Черкезов. Той показа на кърджалийската гилдия две от неговите последни книги -"Съмнението" и стихосбирката "Безкраят". Проф. Борисов уточни, че регионалните различия в достъпа на пациентите до медицинските услуги са огромни. Те не са толкова от спецификата на района, колкото от нивото и качеството на професионализма на управлението на здравеопазването в даден регион. Според него достъпът до медицински услуги на редица места в България е изключително неравномерен. Проф.д-р Веселин Борисов е доктор на медицинските науки. Започва професионалната си кариера в Районната болница в Белоградчик. След това е редовен аспирант във ВМИ - София, където защитава кандидатска дисертация под ръководството на проф. Христо Петков. Бил е ръководител на Катедра в Плевенския медицински университет, директор на Научен институт по социална медицина към Медицинска академия ръководител на Катедра по соци¬ална медицина в Софийския медицински факултет, зам.декан на факултета по обществено здраве (ФОЗ), ръководител на Катедра по здравен мениджмънт, председател на Специализирания научен съвет по социална медицина, хигиена и професионални болести към ВАК. В момента е пр¬фесор към Катедрата по здравен мениджмънт към ФОЗ и главен редактор на списание "Здравна политика и мениджмънт". Проф. д-р Борисов има и редица участия в между¬народни дейности. Ръководил е проект по болничен мениджмънт към Програма ФАР. Почетен лектор на Университета в английския град Лийдс. Член е на Международния център по здравна политика и мениджмънт. Носител е на наградата Панацея за 2004 г.. Автор е на изключително много статии, монографии и учебници в област далеч зад медицинската наука и практика. За нас е голямо удоволствие че след 9 години отново е при нас", поясни д-р Черкезов. Той показа на кърджалийската гилдия две от неговите последни книги -"Съмнението" и стихосбирката "Безкраят". Проф. Борисов уточни, че регионалните различия в достъпа на пациентите до медицинските услуги са огромни. Те не са толкова от спецификата на района, колкото от нивото и качеството на професионализма на управлението на здравеопазването в даден регион. Според него достъпът до медицински услуги на редица места в България е изключително неравномерен. Проф.д-р Веселин Борисов е доктор на медицинските науки. Започва професионалната си кариера в Районната болница в Белоградчик. След това е редовен аспирант във ВМИ - София, където защитава кандидатска дисертация под ръководството на проф. Христо Петков. Бил е ръководител на Катедра в Плевенския медицински университет, директор на Научен институт по социална медицина към Медицинска академия ръководител на Катедра по социална медицина в Софийския медицински факултет, зам.декан на факултета по обществено здраве (ФОЗ), ръководител на Катедра по здравен мениджмънт, председател на Специализирания научен съвет по социална медицина, хигиена и професионални болести към ВАК. В момента е професор към Катедрата по здравен мениджмънт към ФОЗ и главен редактор на списание "Здравна политика и мениджмънт". Проф. д-р Бори¬сов има и редица участия в между¬народни дейности. Ръководил е про¬ект по болничен мениджмънт към Програма ФАР. Почетен лектор на Университета в английския град Лийдс. Член е на Международния център по здравна политика и мениджмънт. Носител е на наградата Панацея за 2004 г.. Автор е на изключително много статии, монографии и учебници в област та на социалната медицина, здравната политика, здравния мениджмънт и промоция на здравето. Проф д-р Веселин Борисов отбеляза пред кърджалийската гилдия, че принадлежи не към клиничната сфера, а към общата гилдия на хората, които се вълнуват ежечасно и ежемесечно от проблемите на обществото в неговата цялост. В заключение той цити¬ра мисълта на Антон Чехов, "Медицината ли. Толкова е просто, толкова е сложно, колкото самият живот". Според него, който мисли за здравеопазването, за качеството, за медицината, трябва да мисли и за всичко около него. А и в самата болница се срещаме с въпросите, които са в самия живот. След пресконференцията с местните журналисти той се срещна и с колектива на лечебното заведение, за да дискутират проблемите на болничната организация.
Публикувано на: 2009-03-14
0361 /6 83 48
МБАЛ