МБАЛ “Д-р АТ.ДАФОВСКИ” АД –КЪРДЖАЛИ обявява конкурс
МБАЛ “Д-р АТ.ДАФОВСКИ” АД –КЪРДЖАЛИ На основание чл.90 и чл. 91 от КТ и във връзка с чл.68 от ЗЛЗ обявява конкурс за следните длъжности: -Началник на Първо вътрешно отделение-гастроентерология -Началник на Второ вътрешно отделение – ендокринология -Началник на Трето вътрешно отделение- кардиология и ревматология -Началник на Хирургично отделение -Началник на ОАИЛ -Началник на Травматология и ортопедия -Началник на Пневмофтизиатрично отделение -Началник на Акушеро-гинекологично отделение -Началник на Неонатологично отделение -Началник на Детско отделение -Началник на Инфекциозно отделение -Началник на Неврологично отделение -Началник на Кожно-венерологично отделение -Началник на Очно отделение -Началник на УНГ-отделение -Началник на отделение по диализа -Началник на Образна диагностика -Началник на ОФ Р М -Началник на Клинична патология -Началник на Съдебна медицина. -Началник на ОТХ -Началник Спешно отделение -Главна медицинска сестра Изисквания към кандидатите: *За началници на отделения: висше медицинско образование и придобита специалност по профила на отделението. *За главна медицинска сестра: образователна квалификационна степен”Бакалавър „ или „магистър”по специалността”Управление на здравните грижи” Конкурсът ще се проведе по документи и събеседване по предварително изготвен проект. Теми на проектите: *За началник отделение – “Развитие и управление на болничното отделение в условия на ограничени ресурси, медицинска и икономическа ефективност на дейността, контрол върху разходите и качеството на лечебната дейност”. *За главна медицинска сестра:- “Повишаване на качеството и ефективността на здравните грижи в лечебното заведение в условия на ограничени ресурси. Начин на провеждане на конкурса: Разглеждане на писмения проект по съответната тема. Събеседване по темата и виждания на кандидата относно изискванията на длъжността за работа в екип.Медицински стандарти, Закон за здравето, Закон за лечебните заведения и други нормативни актове в областта на здравеопазването. Класирането на кандидатите става след събеседването като средно аритметично на оценките, дадени от членовете на комисията. Получилите оценка под 4.50 не се класират. Необходими документи *Заявление за участие в конкурса *Автобиография /за външни кандидати/ *Медицинско свидетелство със заверка от психодиспансер /за външни кандидати/ *Удостоверение за членство в БЛС /БАПЗГ/ *Препис- извлечение от трудова книжка /за външни кандидати/ *Свидетелство за съдимост *Нотариално заверени копия от диплома за висше образование и диплома за специалност. *Писмен проект по посочената тема, представен в 5 екземпляра. Проектът, запечатан в отделен плик и изискваните документи, запечатани в друг плик се подават в “Личен състав” на болницата в 30 дневен срок от датата на публикуването на обявата във вестник “Форум Медикус” Телефон за контакти 68 249
Публикувано на: 2011-02-01
0361 /6 83 48
МБАЛ