МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД-Кърджали

Начало / Отеления

МБАЛ"Д-р Атанас Дафовски"е в списъка на седемте болници подписващи проект

МБАЛ"Д-р Атанас Дафовски"е в списъка на седемте болници подписващи проект

Проект: „СЪЗДАВАНЕ НА ВИСОКОТЕХНОЛОГИЧЕН СЕКТОР ЗА РАННА И ТОЧНА ДИАГНОСТИКА НА ОНКОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ В МБАЛ „Д-Р АТАНАС ДАФОВСКИ” АД ГР.КЪРДЖАЛИ” МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД, гр.Кърджали е със статут на областна болница и като такава осигурява пълен технологичен цикъл на болничното обслужване в рамките на областта и покрива необходимите стандарти за медицински дейности. Предвид граничното местоположение на област Кърджали, целева група са също така граждани на други държави, които пребивават временно на територията на област Кърджали и търсят медицинска помощ в лечебното заведение. Съгласно концепцията за преструктуриране на болничната помощ МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД Кърджали има стратегическо значение и възможности за развитието на високо-технологични дейности.. За постигане на критериите на високотехнологична болница, МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД трябва да внедри в диагностичния и лечебен процес високотехнологично специализирано медицинско оборудване, покриващо дейности по всички видове образна диагностика - задължително условие, за което е необходим значителен финансов ресурс, с който болницата не разполага към настоящия етап. В МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД гр.Кърджали материално-техническата база през последните години се доизгражда, осъвременява и модернизира със средства от европейски фондове и програми, дарители, от МЗ и болницата. Предвидените с настоящия проект ремонтни работи са съобразени с високите изисквания и стандарти за предоставяне на медицински услуги и са част от последователната политика на ръководството на болницата за подобряване на условията и качеството на услугите, предоставяни в МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД – гр. Кърджали. Настоящият инвестиционен проект допълва изпълнените от лечебното заведение проекти и допринася за постигане на «синергетичен ефект», позволявайки пълноценното използване на потенциала му. Подобряването на материалната база на болницата ще спомогне за подобряването на диагностиката за ранно откриване на онкологични заболявания, което ще допринесе за постепенното повишаване качеството на живот на жителите и гостите на област Кърджали. Настоящият проект предвижда закупуване на медицинска апаратура, което от една страна да замени старата, а от друга страна да допълни наличната. По този начин ще се осигури високо качество на диагностиката в болницата в съответствие със световните изисквания за ранно откриване на онкологични заболявания и предоставяне на медицински услуги с гарантирано по-високо ниво на безопасност както за служителите, така и за пациентите. Предвиденото оборудване е съобразено с нуждите на МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД гр.Кърджали и е свързано със спецификата на оказваната медицинска помощ в регион Кърджали. Следва да се има предвид, че с проектното предложение се предвижда задължително инвестиционен компонент и доставка на оборудване, взаимосвързани помежду си на обща стойнос 5,3 милиона лева. Предвидените строително - ремонтни дейности са за около 1,3 млн.лв и ще се извършват само в помещенията, в които ще бъде доставено и монтирано специализираното медицинско оборудване. • Дигитална ехографска система • Компютърен томограф - 16 среза • Станционарен дигитален рентгенов апарат за графични изследвания. • Конвенционален дигитален графично скопичен рентгенов апарат • Консолидирана система за клинико-химични и имунологични изследвания за клинична лаборатория • Ендоскопска система окомплектована и с конфокален лазарен гастроскоп и конфокален лазарен колоноскоп • Дигитална ендоскопска видео система за автофлуоресцентни изследвания на белия дроб По този начин ще се постигне трайното подобряване на инфраструктурата на отделенията, в които е предвидена интервенция по настоящата схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Към настоящия етап в болницата са изпълнени дейности по отношение мерки за енергийна ефактивност, като в рамките на настоящия проект се предвижда подмяна на съществуащата система за подгряване на водата необходима за нормалното функциониране на лечебното заведение, чрез изграждане на слънчева колекторна инсталация за бойлери за гореща вода (БГВ), включваща подмяна на съществуващите бойлери и монтаж на слънчева инсталация. С реализирането на посочените дейности се предвижда реализиране на иконимии на енергийни разходи от 2 158 829 кWh В рамките на проекта се предвиждат и дейности за осигуряване достъп за хора с увреждания: създаване на „Санитарен възел за хора с увреждания” и преустройство на съществуващият вход на спешната помощ с цел да се осигури достъп за хора в неравностойно положение и пациенти на носилки от пристигащите линейки. По проекта са предвидени за доставка и две линейки. Подготовката на проекта продължи близо година. Екипът предаде проекта на конкретния бенифициент Министерството на здравеопазването (МЗ) на 21 януари 2011 година, което от своя страна го представи в МРРБ за оценка. След всяко едно получено от МРРБ искане за корекция или обосновка на дейностите по проекта, допуснатите пропуски и грешки се отстраняваха. Необходимите документи се подготвяха и внасяха в МЗ в указания срок. Последните коррекции бяха представени на 12 май 2011 година. На 31 май 2011 година излезе решение № РД-02-14-1167 на МРРБ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за одобрените проектни фишове за 7 болници, в което решение на второ място е нашата болница.
Публикувано на: 2011-06-08
МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД-Кърджали вашето място за здраве и грижа
Свържете се с нас +359 361 683 48
Адрес бул. „Беломорски“ 53

Научи повече

Полезни страници