БОЛНИЦАТА С ОТЛИЧНА ОЦЕНКА ОТ АКРЕДИТАЦИЯТА

   Със Заповед на Министерството на Здравеопазването № РД – 01 – 185 / 26.06.2012 г.на основание чл.89а от Закона за лечебните заведения, Наредба №18 за критериите, показателите и методиката за акредитация на лечебните заведения и след решение на Акредитационния съвет /протокол 05/29.05.2012г./, на МБАЛ „Д-р Ат.Дафовски” АД гр. Кърджали е определена акредитационна оценка „отлична” за цялостна медицинска дейност за срок от 5 години. От 29 болнични структури – отделения и лаборатории – 25 са с отлична оценка, а 4 – с много добра.
С решение Акредитационния съвет на Министерство на здравеопазването болницата е определена като база за практическо обучение на студенти по медицина /учебна практика и пред дипломен стаж/, за студенти от професионално направление „здравни грижи” /за медицински сестри и акушерки/, за студенти „професионален бакалавър по специалностите медицински лаборант, рентгенов лаборант и рехабилитатор, за следдипломно обучение на лекари за придобиване на специалност по петнадесет клинични специалности.
„Подготовката на МБАЛ „Д-р Ат.Дафовски” АД за акредитация продължи близо една година – подчерта изпълнителния директор на болницата д-р Тодор Черкезов,д.м. в края на периода е изготвен доклад – самооценка и заедно със задължителните документи, същият е представен в МЗ.
Със Заповед на Министъра на здравеопазването е назначена комисия от експерти по акредитация, включваща директори на болници, началници на отделения, икономист и юрист, която в периода от 19 до 23 03.2012г.извършва комплексна проверка на лечебното заведение и представя в Министерството на здравеопазването доклад с констатации, анализ и препоръки в рамките на 200 страници.


Публикувано на: 2012-07-10
0361 /6 83 48
МБАЛ