Юбилейна научна конференция „Областната болница – регионален модел за качествено лечение и модерно управление”

 

юбилейна  научнА конференция

„Областната  болница – регионален модел за  качествено лечение и модерно управление”

програма

 

25 октомври 2012г.

 

Зала 1

15.00 -16.45ч.  

► Откриване от  проф. д-р Цекомир Воденичаров,дмн - Декан ФОЗ - МУ София , председател на организационния комитет      

приветствие към участниците от областния управител  г-жа Иванка Таушанова

        

Пленарно заседание:” Здраве, здравна грамотност, трудова медицина”

         Модератори : проф.д-р Донка Байкова,дм,  доц.Магдалена Александрова

 

15.15-15.30 -  Европейско проучване на здравната грамотност - цели и методология - Проф. д-р Цекомир Воденичаров,дмн - Декан ФОЗ - МУ София

15.30 –15.45  - Резултати и изводи от Европейското проучване на здравната грамотност- Проф. д-р Кънчо Чамов, дм - р-л катедра  ФОЗ-МУ София

15.45- 16.00 -Основни резултати от проучване на здравната грамотност на населението в РБългария - проф. д-р Елена Шипковенска,дм, ФОЗ-МУ София

16.00 – 16.15 - Международно сътрудничество и европейски  измерения на обучението по трудова медицина -  доц.д-р Каролина Любомирова,дм ,  зам. ректор МУ катедра трудова медицинана ФОЗ, проф.д-р Н.Цачева,дм,  гл.ас. д-р Я. Проданова,дм, ас. Ива Митева

16.15 – 16.30 - Модерна визия на трудовата медицина. Създаване на първата катедра - значение за профилактиката -  проф.д-р Невена Цачева,дм, ФОЗ –МУ  София, доц. д-р К. Любомирова, гл.ас. д-р Я. Проданова, дм, ас. М. Табанска

 

Край: 16.30ч     

 

16.30 - 16.45 Кафе пауза

 

Заседание по секции

зала 1

 

16.45 - 19.00ч    Секция: Превантивна  медицина”         

                   Модератори : доц.д-р Жени Стайкова,д.м. , Д-р Андрей Галев,дм

 

16.45 .17.00  Новости в патогенезата на HIV-инфекцията във връзка с ерадикацията   на вируса - проф.д-р Радка  Аргирова ,дм

17.00- 17.15   - Ролята на държавата при прилагане на рутинни имунизации. Европейски и световни модели - полк. д-р Андрей Галев,дм,  НПЦВЕХ-ВМА

17.15-17.30 -   Ваксинопрофилактика  срещу  пневмококова  болест на                възрастното население в България  -  д-р Златина Нанева, РЗИ –Ст.Загора

17.30-17.45 -  Здравословното хранене в превенцията на хроничните неинфекциозни   болести - проф.д-р Донка Байкова ,дм

17.45 -18.00 - изследване факторите на риска за здравето-нездравословно хранене и ниска двигателна активност сред ученици на възраст 14-18г. в община Кърджали  – доц. д-р Жени Стайкова,дм, РЗИ –Кърджали

18.00-18.15  -  Съвременни програми за превенция на детското затлъстяване  - ст.н.с.Св.Ханджиев

18.15- 18.30  - Управление на медицинските  сили и медицински средства  при бедствия, аварии,катастрофи и терористични актове –д-р Георги Паздеров , РЗИ -Бургас

18.30 – 18.45 – Променящата се епидемиология –причини , проблеми, решения  -

     д- р Георги Канзов, Г.Каменов,  А.Галев, Е.Пенчев , РЗИ Софийска област и НПЦВЕХ  ВМА

18.45- 19.00  - Съдебна  епидемиология. Същност  и значение  - проф.д-р И.Дойчинов,дм,  д-р Николай Маринов , МУ- гр.Пловдив ,  МБАЛ”Д-р Ат.Дафовски”АД

 

Край:19.00

 

19.30ч  Коктейл – механа „Арпезос”

  


Зала 2

 

Секция: Клинична медицина ” - Varia 

                   Модератори: доц. д-р Петранка Троянова, дм, доц.Бианка Торньова

 

16.45 – 17.00 - Тежката  бронхиална астма-един вечен проблем  - проф.д-р Жени Милева,дм

17.00- 17.15   -  два казуистични  случая , лекувани успешно в хирургично отделение при МБАЛ”Д-р Атанас Дафовски”АД , гр.Кърджали –

 д-р Ал.Милчев, д-р М.Чауш, д-р П.Калчев , МБАЛ”Д-р Ат.Дафовски”АД

17.15-17.30 -    Новосеван  в интензивното лечение -  д-р Петър Бахчеджиев, д-р Дияна Димитрова,  д-р  Стоян петков, МБАЛ”Д-р Ат.Дафовски”АД

17.30-17.45 -  Актуални проблеми на диагностиката , лечението и проследяването на болните със злокачествени новообразувания на кожата - доц. д-р П.Троянова, дм ,УМБАЛ „Царица Йоанна –ИСУЛ” София

17.45 – 18.00 – Епидемиологични аспекти на съдебната медицина  - д-р Николай Маринов,  проф.д-р И.Дойчинов,дм ,МБАЛ”Д-р Ат.Дафовски”АД, МУ- гр.Пловдив

18.00- 18.15 – Ретроспективен  анализ на самоубийствата в област  Кърджали за периода 2000-2009 год. – д-р Марин  Балтов, д-р Николай Маринов,, МУ- гр.Пловдив, МБАЛ”Д-р Ат.Дафовски”АД

18.15 – 18.30 – Някои съдебномедицински аспекти на  способите за самоубийство в област  Кърджали  за периода  2000-2009 год. –д-р Николай Маринов, д-р Марин  Балтов , МБАЛ”Д-р Ат.Дафовски”АД, МУ- гр.Пловдив

18.30 – 18.45   Травматични увреждания на колянна и глезенна стави при  пешеходци, блъснати от автомобил, като допълнителни реконструктивни параметри-  д-р Павел Тимонов, Катедра по Обща и клинична патология и Съдебна медицина, Медицински Университет - Пловдив. 

18.45- 19.00  -  Проучване  удовлетвореността  на болнични мениджъри от педагогически курс за обучение на студенти и специализанти в системата на здравеопазването- доц.  д-р Биянка Торньова, д-р Т.Черкезов,дм, МУ-гр. Пловдив,ФОЗ, МБАЛ”Д-р Ат.Дафовски”АД

 

 

Край:19.00

19.30ч  Коктейл – механа „Арпезос”

                  


26 октомври / петък/  2012г

 

Заседание по секции


зала 1

9.00-11.00ч -  Секция  управление на болница”  

Модератори: доц.д-р Наташка  Данова , доц.д-р Златица  Петрова,дм 

 

09.00-09.15 -  Управленски подходи за повишаване на качеството в болницата - Милена  Владимирова, НЦОЗА

09.15 – 09.30  - началник отделение - мениджър на лечебно диагностичния процес - д-р  Петър Бахчеджиев,  МБАЛ”Д-р Ат.Дафовски”АД

09.30-09.45  -Болничният  медицински персонал- за удовлетвореността на пациентите  за оказаните здравни услуги-  доц.д-р Н.Данова, НЦОЗА

09.45-10.00 – Специализираната извънболнична  медицинска дейност - из опита на  МЦ”Авицена”  -  д-р  Р. Русков,дм, МЦ”Авицена”

 10.00- 10.15  - Медицински одит, метод за контролиране на медицинския риск-

Доц.д-р Златица Петрова , катедра „Здравна политика и мениджмънт”, ФОЗ, МУ, София

10.15- 10.30  - Наблюдение на  разходите – основен аспект на болничния мениджмънт – инж.Е.Бернардова , инж.В.Калинкин,  „Гама консулт – Калинкин, Прокопов и Сие”СД

10.30-10.45  -  Практическа фармакоикономика в болничните аптеки  - 

мф  Георги Момеков д.ф.н. Фармацевтичен факултет  МА София

10.45- 11.00 – Емоционално изтощение / бърнаут / и източници на социална подкрепа при служители в общинска администрация  - Сезгин  Бекир, Община Кърджали

 

Край: 11.00ч     

11.00 -11.30 Кафе пауза

 

Зала 2

Секция : „Клинична медицина „- Varia

Модератори: проф.д-р Тодор Попов,дмн,  доц.Дора  Щерева

 

09.00-09.15   - Анализ на жалбите, молбите и оплакванията , постъпили в КПЕ на РЛК на БЛС –Пловдив  за периода 2007-2011година – д-р Светлозар Спасов- гл.ас. в Катедра по обща и клинична патология и съдебна медицина – МУ -Пловдив

09.15 – 09.30 – Трудова медицина – същност и перспективи  – проф.д-р Тодор Попов,дмн – НЕЛК- София

09.30-09.45 -  Развитието на образната диагностика в МБАЛ” Д-р Атанас Дафовски”АД  и контрастните материи на Байер- България– д-р Атанас Цанов,д-р Огнян Рангелов и   д-р Владимир Възгечев

09.45-10.00  -  Реинплантация на предмишница  – д-р Р.Стойчев, д-р В.Гиндянов, д-р О.георгиев, д-р С.Пасев, д-р П.Бахчеджиев, УМБАЛСМ „Пирогов”,МБАЛ”Св.София”, МБАЛ” Д-р Атанас Дафовски”АД   

10.00- 10.15 – Новости в ортопедо –травматологичната помощ на МБАЛ”Д-р Атанас Дафовски”АД ,Кърджали - доц.д-р В. Ставрев,дм , МУ-Пловдив

10.15-10.30 -  Лаймска болест –три случая , лекувани в неврологично отделение  от  1990г. до 1993г. – д-р Д. Калайджиев,дм

10.30-10.45    -  Иновации, качество и световен стандарт за технологии в областта на медицинската апаратура –д-р  Георги Табаков , Инфомед ЕООД

  10.45-11.00    Съвременно лечение на диабетната ретинопатия – доц.д-р Ива Петкова,дм, МУ-гр.София

 

Край: 11.00ч     

 

зала 1

11.30-13.00ч - Заключително заседание : „Болниците  пред новите  предизвикателства”  

                   Модератори: проф.д-р Н.Цачева,дм,   доц. Каролина Любомирова

 

11.30– 11.45   Социалното огледало на здравеопазването  в  България  - проф.  дикн Пенка Найденова , доц. д-р Геновева Михова  - Институт за изследване на населението и човека - БАН

11.45-12.00   - Ролята  на областните болници в здравеопазването на РБългария -  Д-р Иван Светулков, МБАЛ-гр.Търговище

12.00-12.15 -  Движение на пациентите в болницата като управленски процес  – д- р  Т.Черкезов,дм, МБАЛ”Д-р Ат.Дафовски”АД

12.15- 12.30 - Миграцията на медицинските специалисти и системите на здравеопазване. Предизвикателства, които стоят пред България като държава  членка на ЕС  - д-р Румяна Тодорова, ДЗОФ”Доверие”

12.30-12.45- Интервенционалната кардиология  - настояще и бъдеще  -проф.д-р  Юлия Джоргова,дм , СБАЛССЗ”Света Екатерина” София

12.45-13.00 - 21-ви  век –нови предизвикателства за медицинската наука  и практика - доц. д-р П.Троянова, дм ,УМБАЛ „Царица Йоанна –ИСУЛ” София

 

Дискусия:

13.00ч.закриване на конференцията - Проф. д-р Цекомир Воденичаров,дмн - Декан ФОЗ - МУ София