МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД-Кърджали

Начало / Отеления

ПРЕПОРЪКИ от проведената кръгла маса на тема: „ МЕДИКО-СОЦИАЛНИТЕ ГРИЖИ ЗА ВЪЗРАСТНИТЕ ХОРА – ПОТРЕБНОСТИ И ПРАКТИКИ“ 28.10.2013 година, Кърджали

ПРЕПОРЪКИ от проведената кръгла маса на тема: „ МЕДИКО-СОЦИАЛНИТЕ ГРИЖИ ЗА ВЪЗРАСТНИТЕ ХОРА – ПОТРЕБНОСТИ И ПРАКТИКИ“ 28.10.2013 година, Кърджали

ПРЕПОРЪКИ

от проведената кръгла маса на тема:

„ МЕДИКО-СОЦИАЛНИТЕ ГРИЖИ ЗА ВЪЗРАСТНИТЕ ХОРА – ПОТРЕБНОСТИ И ПРАКТИКИ“

28.10.2013 година, Кърджали

І. Към държавните законодателни и изпълнителни органи:

1.   Подкрепяме приемане на Закон за възрастните хора и Закон за доброволчеството

2.   Предоставяне на достатъчно ресурси за развитие на програми за здравни и социални услуги за адекватна подкрепа на нарастващия брой възрастни хора и задоволяване на увеличените им нужди от обществена подкрепа

3.   Отделяне на специално внимание на нуждите от здравни и социални грижи за възрастните хора от селските общини и отдалечените населени места

4.   Разработване и провеждане на обучителни курсове по проблемите на дискриминацията и бюрократичното отношение към възрастните хора

5.   Увеличаване на стандартите за  издръжка на настанените в заведения. Включване на хосписите в списъка на социалните услуги в ЗСП.

 ІІ. Към  местните власти

1.    Създаване на възможности  възрастните хора да бъдат активни членове на своите общности – срещи с клубовете на пенсионерите, привличането им в заседания на общинските съвети, изграждане на групи за помощ и взаимопомощ

2.    Издаване на общински справочници за социалните услуги на територията на общината и  полезна контактна информация за възрастните хора

3.   Подобаващо отбелязване на Деня на възрастните хора във всяка община – в Кърджали той може да бъде включен като един от Дните на града през месец октомври.

4.   Провеждане на Дни на отворените врати на всички териториални институции – Д „СП“, РУСО, Община , за поставяне на проблеми от възрастните хора и решаването им от съответните институции.

5.   Регионален форум по проблемите на старението и възрастните хора.

  ІІІ. Към неправителствените организации

 1.   Обединяване на усилията на всички неправителствени организации на територията на съответната област/община  , чрез собствени проекти и програми, насочени към решаването на проблеми на възрастните хора.

2.   Създаване и подкрепа на доброволчески дейности, свързани с изграждането на групи за помощ и взаимопомощ от възрастни доброволци

3.   Обучаване на възрастните хора за ползване на новите технологии, включително интернет.

4.   Организиране на обучения по първа помощ, действия при бедствия и здравни беседи за профилактика на преобладаващите заболявания в напреднала възраст.

5.   Организиране на посещения на социални и специализирани институции и осигуряване на солидарност между поколенията

6.   Активно включване на читалищата в съвместната дейност с неправителствените организации – провеждане на вечери-портрети на изтъкнати представители на хората от третата възраст

 ІV. Към медиите

 1.    Целенасочена информираност на обществото по проблемите на възрастните хора в  социално-здравната сфера, участието и финансовата сигурност.

2.   Популяризиране  на добрите практики и участието на всички заинтересовани страни в решаването на проблемите на възрастните хора

3.   Изграждане на чувство за съпричастност, подкрепа и солидарност между поколенията на базата на лични съдби, опит и добри примери.

 

  

 

 

 

 

Публикувано на: 2013-10-28
МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД-Кърджали вашето място за здраве и грижа
Свържете се с нас +359 361 683 48
Адрес бул. „Беломорски“ 53

Научи повече

Полезни страници