Представяне на книгата " Демографската политика в България"

На 28 октомври в конферентната зала  се състоя представяне на новата книга на доц.Геновева Михова „Демографската политика в България”

Проф.д.ик.н П.Найденова  представи книгата като изтъкна първото достойнство на настоящата книга е, че отправяйки взор към проблема за възникването, развитието и ефек­тивността на демографските политики за една страна, тя емплицитно представя изследване, което е част от глобалния проблем за на­селението. Това изследване е емпирично и теоретично подплатено и има заслугата в хода на интерпретациите да отрази позициите на българската научна мисъл и постижения, без да изключва становища на външни изследователи и международни организации, съзнавай­ки комплексния характер на проблема в системен аспект. Затова и авторката на книгата сполучливо го отделя от политиката за населе­нието като по-широка област, без да прекъсва социалните нишки с демографската политика, без които тя и не би съществувала.  Проф.д.ик.н П.Найденова  пожела на авторката още изследвания и работа в полза на населението на страната.

     В книгата е представен демографският път на България от 135 години насам, белязан от историческата й участ и преживените национални дра­ми и изпитания. Част от него е и съвременната, незапомнена по мащаби и обхват демографска криза, пораждаща тревожния въпрос „Ще я бъде ли България?".

Авторката проследява политиката за населението и нейните приоритети, свързани с издигане ролята на демографския фактор в раз­витието, компенсиране на загубите на човешки потенциал, овладяване на миграционните движения и устройване на бежанците, укрепване на семей­ната институция и поощряване на раждаемостта, балансиране на между-поколенческите отношения. Представени са национален опит и традиции в областта на държавната подкрепа на демографското възпроизводство, без­спорен капитал за посрещане на съвременните предизвикателства, свърза­ни с числения спад и стареенето на населението при тревожно нарастване на смъртността.Подобаващо внимание е отделено на бъдещото развитие на население­то, като се акцентира върху историческия опит в областта на демографските политики с отчитане на новите реалности, изискващи съвременни подходи. Главният урок от вековния опит в развитието на българската нация е, че тя е успявала да преодолее редица исторически сътресения и отново да поема пътя на съзиданието благодарение на здравия си инстинкт за съхраняване и умножаване на рода български.

      Доц. Геновева Михова, доктор по философия, е завършила Софийския университет „Се. Климент Охридски", специалност „История". През 1990 г. постъпва на работа в новосъздаде­ния Институт по демография при Българската академия на науките, трансформиран през 2002 г. в Център

за изследване на населението, а от 2010 г. - Институт за изследване на населението и човека.

Научноизследователската й дейност е в областта на демографията и социологията. Научните й интереси се съсредоточават върху демографските аспекти на социално-икономическите трансформации в прехода, върху проявява­щите се промени в демографските ориентации и поведение и в тенденциите във възпроизводството на населението. Като ръководител на международни проекти е изследвала социалното разделение на труда по пол, промените в труда в условията на пазарно стопанство и отражението им върху демографското поведение, възрастовото деструктуриране и др. Плод на научноизследователската й дейност е настоя­щият труд, в който е проследен демографският опит на България

Публикувано на: 2013-10-28
0361 /6 83 48
МБАЛ