Промени в изискванията за сключване на договор и изпълнение на алгоритъма на клиничните пътеки по НРД 2006
І. Считано от 01.07.2006г. е извършена промяна в цените на определените в приложение № 1 клинични пътеки. Подписването на анекси към индивидуалните договори за оказване на болнична помощ не е необходимо, предвид установения в НРД задължителен характер на Решението на УС, за корекция в цените на клиничните пътеки. За оказана болнична помощ на пациенти, хоспитализирани преди 1 юли 2006 година и изписани след тази дата, на изпълнителите се заплаща по цени, съгласно чл. 195 от НРД 2006 и в сила до 30.06.2006г. ІІ. Изпълнителите на болнична помощ по НРД 2006, в структурите на които липсват съответни звена, необходими за изпъленение на алгоритъма на клиничните пътеки, осигуряват дейността на тези звена с необходимата медицинска апаратура и оборудване чрез договор с друго лечебно заведение , сключило договор с НЗОК, при следните условия: 1. Когато изпълнител на болнична помощ не разполага в структурата си с: - лаборатория по клинична патология - образна диагностика (за провеждане на КТ или МРТ или ангиография) - клинична микробиология - клинична вирусология - клинична паразитология изпълнителят на болнична помощ може да сключи договор само с ЛЗ, разположено на територията на същата област (в която е месторазположението на изпълнителя) и съдържащо в сруктурата си лаборатория по посочения профил. 2. Когато изпълнител на болнична помощ не разполага в структурата си с клинична лаборатория, същият може да сключи договор само с ЛЗ, разположено на територията на същата община (в която е месторазположението на изпълнителя). ІІІ. В изброените клинични пътеки, в алгоритъма на които са включени оперативни процедури с голям и много голям обем и сложност (съгласно утвърдените медицинските стандарти по специалности), лабораторията по клинична патология се установява като задължително структурно звено за изпълнението на тези КП: 1. КП № 85 “Големи оперативни процедури на бъбрека и уретера при лица над 18 години“ 2. КП № 86 “Големи оперативни процедури на бъбрека и уретера при лица под 18 години“ 3. КП № 124 “Оперативно лечение на неоплазми на ларинкса, фаринкса и шийни метастази“ 4. КП № 145 “Оперативни процедури с голям и много голям обем и сложност при тумори на окото и придатъците му“ 5. КП № 162 „Радикално отстраняване на женски полови органи” 6. КП № 169 “Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум с голям и много голям обем и сложност, при лица над 18 години“ 7. КП № 170 “Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум с голям и много голям обем и сложност, при лица под 18 години“ 8. КП № 173 “Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност, при лица над 18 години“ 9. КП № 174 “Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност, при лица под 18 години“ 10. КП №187 “Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох, с голям и много голям обем и сложност“ 11. КП № 192 “Оперативно лечение на онкологично заболяване на гърдата: стадии T1-4, N0-2, M0“ 12. КП № 200 “Оперативни процедури върху щитовидна и паращитовидни жлези, с голям и много голям обем и сложност“ 13. КП № 225 “Разширени (големи) операции с пълно или частично отстраняване на повече от един интраторакален орган, включително медиастинален тумор или гръдна стена Едноетапни операции при двустранни белодробни болести или при болести със съчетана белодробна и друга локализации“ 14. КП № 227 “Оперативни процедури с голям и много голям обем и сложност на таза и долния крайник” 15. КП № 232 “Големи оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник , включително с алопластика” 16. КП № 266 “Оперативни процедури в лицево-челюстната област с голям и много голям обем и сложност, при лица над 18 години” 17. КП № 267 “Оперативни процедури в лицево-челюстната област с голям и много голям обем и сложност, при лица под 18 години” ІV. Всички процедури, включени като ВСД по Приложение № 4 към Наредба № 40 и дублиращи се в част от клиничните пътеки, са извадени от последните. (Приложение №2) V. В КП №7 “Болести на черепно-мозъчните нерви, на нервните коренчета и плексуси, полиневропатия от медикаменти, порфиринова полиневропатия и полиневропатия на Гилен-Баре, без имуноглобулин и апаратна вентилация“ и в КП № 11 “Вертеброгенни дискови и диск-артикулерни некоренчеви и коренчеви болкови синдроми”, има дублиране на 7 диагнози помежду им, поради което същите са извадени от КП № 7. В КП № 36 “Заболявания на хепатобилиарна система, панкреаса и перитонеума при лица над 18 години”, в индикациите за хоспитализация, е допълнено, че следва да се приемат пациенти, не както са отразени в момента, като самостоятелни симптоми (коремна болка или диспепсия), а само при сбор от няколко симптома (констелация). В КП № 106 “Декомпенсиран захарен диабет при лица над 18 години” в индикациите за хоспитализация се променят стойностите на кръвната захар съответно на 10 ммол/л на гладно и 12 постпрандиално ммол/л (в сега действащата КП бяха 8 и съответно 10 ммол/л) и са извадени диагнозите с код Е10.9 Инсулинозависим захарен диабет без усложнения и Е11.9 Инсулинонезависим захарен диабет без усложнения (инсулинозависим и инсулинонезависим захарен диабет без усложнения). В КП № 165 “Оперативни интервенции чрез долен достъп за отстраняване на болестни изменения или изследване на женските полови органи” е изваден като код на основна процедура - 71.22 Инцизия на бартолинова жлеза. В КП за код 69.09 Друга дилатация и кюретаж на матка (диагностична дилатация и кюретаж), се записва като забележка следното: под тази процедура (69.09) се разбира извършване на диагностичен кюртаж само при метрорагия и след задължително хистологично верифициране. VІ. При прилагане на чл. 177 ал.1 т.4 от НРД 2006 следва да се спазват стриктно изискванията, установени в същия, относно наличието на трудов договор с работен график не по-малък от 4 часа дневно за съответните специалисти, посочени в частта „Условия за сключване на договор и изпълнение на клиничната пътека” на съответните пътеки, съгласно приложение № 17 на НРД 2006. VІІ. В клинична пътека № 162 “Радикално отстраняване на женски полови органи”, когато не се извършва радикална операция и при отчитане и извършване само на процедурите с код: 46.11 временна колостомия, 46.13 постоянна колостомия, 46.21 временна илеостомия, 46.22 континентна (постоянна) илеостомия, 46.23 друга постоянна илеостомия, клиничната пътека се заплаща по цена 690 лв.
Публикувано на: 2006-07-04
0361 /6 83 48
МБАЛ