МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД-Кърджали

Начало / Отеления

Конкурс за началник отделения

Конкурс за началник отделения

ОБЯВЛЕНИЕ

             МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД – Кърджали, на основание чл. 91, ал. 1 и 2 от Кодекса на труда, във връзка с чл. 68, ал. 7 от Закона за лечебните заведения, Заповед № 4 от 06.01.2014 г. и Заповед № 52 от 10.02.2014 г. на Изпълнителния директор обявява конкурс за заемане на следните длъжности:

·         Началник Гастроентерологично отделение;

·         Началник Ендокринологично отделение;

·         Началник Кардиологично отделение;

·         Началник Хирургично отделение;

·         Началник Операционен блок;

·         Началник Отделение по анестезиология и интензивно лечение;

·         Началник Отделение по травматология и ортопедия;

·         Началник Пневмофтизиатрично отделение;

·         Началник Акушеро-гинекологично отделение;

·         Началник Неонатологично отделение;

·         Началник Детско отделение;

·         Началник Инфекциозно отделение;

·         Началник Неврологично отделение;

·         Началник Кожно-венерологично отделение;

·         Началник Очно отделение;

·         Началник УНГ отделение;

·         Началник Отделение по хемодиализа;

·         Началник Клинична лаборатория;

·         Началник Образна диагностика;

·         Началник Отделение по физикална и рехабилитационна медицина;

·         Началник Клинична патология;

·         Началник Съдебна медицина;

·         Началник Отделение по трансфузионна хематология;

·         Началник Спешно приемно отделение.

  Мястото на работа за горепосочените длъжности е МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД – Кърджали, гр. Кърджали, бул. „Беломорски” № 53.


                   Характерът на работа и изискванията на гореизброените длъжности началник отделение/лаборатория обхващат:

-Планиране, организация и контрол на цялостната медицинска дейност в съответната структура;

-Организация и отговорност за икономическата ефективност на звеното;

-Организация и отговорност за информационната дейност на структурата.

 

  Изисквания към кандидатите:

            -Кандидатите следва да  притежават висше медицинско образование и придобита специалност по профила на отделението/лабораторията, съобразно изискванията на съответния медицински стандарт и останалото действащо в страната законодателство.

 

  Ред за провеждане на конкурса:

I-ви етап: проверка на представените документи и допускане на кандидатите до конкурса, осъществено от специално назначена от работодателя комисия.

II-ри етап: провеждане на конкурса от комисия, включващо:

-Разглеждане на писмен проект по предварително зададена тема;

-Събеседване по темата и представяне вижданията на кандидата относно изискванията на длъжността, както и установяване познанията на последния по Закона за здравето, Закона за лечебните заведения, съответните медицински стандарти и други нормативни актове в областта на здравеопазването;

-Класиране на кандидатите след събеседване с комисията и присъждане на средноаритметични оценки по шестобалната система. Получилите оценка под Мн. добър (4.50) не се класират.

 

  Тема на проектите:

-„Медицинска и икономическа ефективност на отделението/лабораторията-клиничен мениджмънт, лекарствена политика, управление и контрол на разходите и качеството на лечение. Устройство, дейност и вътрешен ред на отделението. Въвеждане на нови методи в диагностично-лечебния процес за подобряване на качеството. Организация и ръководство на учебния процес на медицинския персонал.”

 

Ø  Необходими документи:

·         Заявление за участие в конкурса, изготвено от съответния кандидат;

·         Автобиография;

·         Медицинско свидетелство със заверка от психодиспансер;

·         Удостоверение за членство в БЛС;

·         Препис-извлечение от трудова книжка;

·         Свидетелство за съдимост;

·    Нотариално заверени копия от диплома за висше образование и диплома за придобита специалност по профила на отделението/лабораторията;

·         Писмен проект по посочената тема, представен в 5 екземпляра.

Посочените длъжности ще бъдат заемани по трудов договор от спечелилите конкурса за срок до 3/три/ години.

Заповедите за провеждане на конкурса и длъжностните характеристики за съответните длъжности са на разположение на кандидатите в отдел „Човешки ресурси” всеки работен ден от 08.00 до 16.00 часа.

Проектът по зададената тема и останалите изискуеми документи се запечатват в два отделни плика, след което се поставят в друг плик, който се подава в Деловодството на лечебното заведение в срок до 28.02.2014 г. включително.

 

Телефон за контакти: 0361/68-249

Публикувано на: 2014-02-11
МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД-Кърджали вашето място за здраве и грижа
Свържете се с нас +359 361 683 48
Адрес бул. „Беломорски“ 53

Научи повече

Полезни страници