Посещение на Министър Таня Андреева в гр. Кърджали

 На 24 и 25 март на посещение в град Кърджали бе Министъра на здравеопазването д-р Таня Андреева.
На 24 март 2014 година тя посети най – голямата болница в Източните Родопи – МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД гр. Кърджали.
На среща с медиците в болницата изпълнителният директор д-р Тодор Черкезов запозна присъстващи и гости с инвестиционната програма на болницата.
Словото на д-р Тодор Черкезов:
Позволете ми в днешния хубав, слънчев ден, да изразя радостта на всички нас от посещението на Министъра на здравеопазването д-р Таня Андреева в нашата болница.
Нищо в живота не е случайно. Това посещение съвпада с първите дни на пролетта, когато всичко в природата се събужда за нов живот. В душите на хората се възражда надеждата и очакването за нещо добро, нещо възвишено и красиво.
Положителните ни чувства се подсилват от промененото място и роля на областната болница след откриването на транспортния коридор № 9 и прохода „Маказа”. В резултат на този исторически акт на българското и гръцкото правителство от най-периферното лечебно заведение в южната част на България днес нашата болница се вписва в общото европейско пространство и пред нея се откриват големите възможности за трансгранично и международно сътрудничество между България, Гърция и Турция.
Но ние трябва да подчертаем, че не сме чакали този исторически момент със скръстени ръце.
В последните години в лечебното ни заведение се реализира мащабен инвестиционен процес в две посоки: чрез средства, осигурени от МЗ и чрез реализиране на проекти със средства от ЕС, особено по трансгранично сътрудничество, за които болницата кандидатства успешно.
Тук и сега изказвам голямата си лична благодарност и тази на колектива на болницата към Министър Таня Андреева и нейния екип за това, че получихме инвестиции от близо 1 500 000 лева, с които за краткото време от 3 месеца ние изцяло отремонтирахме и оборудвахме с най-модерна медицинска апаратура, няколко болнични отделения, които ще разгледаме след малко. Няма човек, който да е видял направеното и да не е изпитал чувство на възхищение от мащабността на този уникален проект, така значим за населението и медицинските специалисти.
МБАЛ „Д-р Ат.Дафовски” АД има сериозен опит с реализирането на проекти, финансирани от европейските фондове. През изминалия период 2007-2013 година в лечебното заведение са постъпили над 3 200 000 лева под форма на безвъзмездна финансова помощ по различни проекти. До края на 2014 година болницата ще усвои още четири милиона и половина лева по оперативна програма регионално развитие по проект „Ранна онкологична диагностика”, бенефициент е МЗ. Главната цел на всички проекти винаги е насочена към пациентите, към подобряването качеството на живот, чрез предоставяне на достатъчно и добри медицински услуги. Инвестициите са насочени към всички категории пациенти – от новородените към най-възрастните.
Равносметката към днешна дата показва следното:
· Разкрива се отделение за еднодневна хирургия – нова болнична структура за кратковременен престой.
· През 2008 г. успешно приключи проект за изграждане на хоспис, финансиран от Европейския социален фонд.
· В рамките на програмата за европейско териториално сътрудничество Гърция - България 2007-2013 г. е реализиран проект с катедрата по биология и генетика в МУ гр. Александруполис за оборудване и разкриване на лаборатория за молекулярно-генетична диагностика в нашата болница.
· Вторият трансграничен проект изпълнихме съвместно с болницата в гр. Комотини. Общият бюджет на този проект 1 700 000 евро, като близо 1 000 000 евро бяха за нашата болница. С тези средства бяха напълно обновени операционните зали - ремонт, климатизация, оборудване и апаратура от най-висок клас.
Искам сърдечно да благодаря на нашите партньори от гръцка страна за доброто сътрудничество и постигнатото разбирателство по всички въпроси.
Министър Андреева в словото си подчерта, че въпросите на здравеопазването са тежки и сложни, защото са наслоени от дълги години. В обществото има очакване всички проблеми да се решат в кратък срок, но това не е възможно и по – правилно е да се заредим с търпение, но да работим с обединени усилия, търсейки по – доброто решение. Всеки гражданин трябва да се осигурява и по този начин да разчита, че давайки личен принос, ще получи по – добро здравеопазване.
Важно е медицинската помощ и особено спешната да достига до най–отдалечените региони и населени места.
Новата концепция за спешната помощ ще отговори на много въпроси, свързани с достъпа, навременността и адекватността на медицинските действия.
На срещата присъстваха Областния управител Бисер Николов, Народните представители Милко Багдасаров и Мустафа Ахмед, кметът на община Кърджали Хасан Азис и всички кметове на общини от областта.
Министър Андреева получи „Почетен плакет” – най-високото отличие на болницата по решение на Съвета на Директорите.
Присъстваха директори на лечебни заведения, сред които проф. Стоян Миланов – директор на болница „Пирогов” – гр. София и г-н Налбантис – директор на болницата в гр.Комотини, Гърция.
След това Министър Таня Андреева откри и разгледа напълно обновени отделения на болницата – Операционен блок, ОАИЛ и Еднодневна хирургия, проектите са реализирани със средства на МЗ и по Оперативна програма „Регионално развитие” на ЕС.
Справка за реализираните проекти:

ОПЕРАЦИОНЕН БЛОК

Основен ремонт и пълно техническо преоборудване на операционния блок не са правени от 35 години насам. Финансовите средства за реализирането на тази цел са по програмата за европейско териториално трансгранично сътрудничество Гърция – България 2007-2013
ПРОЕКТ: Насърчаване на сътрудничеството между болниците на Комотини и Кърджали и техния персонал за най-добра реакция при спешни случаи с фокус върху пътните инциенти (MediciNet) е реализиран през 2012-2013 година.

Вложените средства за лечебното заведение са: 913 000евро, включително:
- Ремонтни дейности на операционните зали – 120 000 евро.
Извършена е основна подмяна на ЕЛ. и ВиК инсталацията, положен е антистатичен и антибактериален под, нови стенни покрития и окачени тавани подменени са вратите към залите с автоматични;
- Доставка и монтаж на централна климатична система за операционния блок – 200 000 евро
Изградена е нова климатична и вентилационна система, която осигурява непрекъснат поток на свеж, пречистен въздух в помещенията. Монтирани са пет климатични камери.
- Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на медицинска апаратура и оборудване за петте операционни зали - на стойност 460 000 евро ,което включва общо 38 позиции, от които операционни маси, лампи (включително и мобилни); анестезиологични апарати; пациентни монитори, инфузионни помпи, електроножове и друго оборудване за петте операционни зали;

Най-важните резултати от реализирането на проекта са:
* Установяване на сътрудничество между болниците в Кърджали и Комотини свързани със здравеопазването и извънредните ситуации .
* Надграждане на спешната помощ , която двете болници предоставят на хората.
*Адекватни действия и готовност за спасяването на човешкия живот и здраве при пътнотранспортни произшествия с необходимост от хирургично лечение и интензивни грижи.
*Осигуряване на нови, подобрени здравни услуги за граждани и туристи от трансграничната зона, във всъответствие на всички съвременни изисквания на медицинския стандарт по хирургия и болнична хигиена.

ОТДЕЛЕНИЕТО ПО АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ

От 30 години в отделението не е правен основен ремонт. През 2013-2014 г.благодарение на инвестиционен проект: «Строително-ремонтно обновяване на Отделение по анестезиология и интензивно лечение (ОАИЛ); доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на медицинска апаратура и оборудване и немедицинско обзавеждане за ОАИЛ и отделение по еднодневна хирургия към МБАЛ «Д-р Атанас Дафовски» АД – гр. Кърджали» в ОАИЛ се влагат средства на МЗ на обща стойност 1 123 000лв., в това число :
Строително – ремонтни работи - 202 000 лв
Подмяна на подови и стени покрития с антибактериални и антистатични материали, подменени ВиК и ел.инсталация, обновена е инсталацията за медицински газове, фунционално подобрение на вътрешния дизайн.
Медицинска апаратура – доставка и монтаж – 685 000 лв.
- апарати за дихателна реанимация, пациентни монитори, дефибрилатори, инфузомати, ЕКГ, аспирационни помпи, мобилен рентгенов апарат, система за видеонаблюдение на пацинтите. Оборудвани с медицинска апаратура са общо 8 легла за интензивни грижи, с възможност за допълнителни две при извънредни ситуации.
Медицинско и немедицинско оборудване и обзавеждане – 136 000 лв.
- болнични легла за интензивни грижи, две от които от най-висок клас, шкафчета, транспортьори, паравани, мебелно обзавеждане на кабинетите и отделението.
Очакваните резултати от реализирането на този проект са:
* Значително подобряване качеството на интензивните грижи за пациентите.
* Гарантирано обслужване на пациенти със живото застрашаващи състояния и подобрен отговор на спешността .
*Подобрени условия за работа на персонала в непрекъснат 24 часов режим.

ОТДЕЛЕНИЕ ЗА ЕДНОДНЕВНА ХИРУРГИЯ - НОВА БОЛНИЧНА СТРУКТУРА
Строително ремонтните работи са извършени със средства от HiPERB – съгласно Споразумението за пет годишна програма за сътрудничество и развитие
за периода 2002-2006г. между правителствата на Р България и Р Гърция.
След приключването им проектът е замразен, поради липса на средства за медицинска апаратура , както и за медицинско и немедицинско оборудване и обзавеждане.
Сега с инвестиционни средства на МЗ проектът се завършва като са вложени 477 000лв., както следва:
медицинска апаратура – доставка и монтаж – 267 000лв.
медицинско и немедицинско оборудване и обзавеждане – 208 000лв.
Предвидено е в отделението да се извършват ендоскопски интервенции в областта на хирургията, урологията, инвазивни гастроентерологични манипулации, УНГ интервенции и др., които налагат болничен престой не повече от 24 часа.
Очакваните резултати са :
* Съкращаване на болничния престой в рамките на един ден
*Намаляване на разходите за диагностика и оперативно лечение
* Повишаване на качеството на диагностично-лечебния процес при пациенти с хирургични заболявания, (повишаване качеството на живот, съкращаване на загубите от временна нетрудоспособност, елиминиране на стреса, свързан с отделянето от семейната среда и престоя в болнично заведение и др.)
* Доближаване на нивото на хирургичната дейност в организационно и методично отношение с това на страните от ЕС, където около 40% от заболяванията се лекуват оперативно в структурите за еднодневна хирургия.
На пресконференция с журналисти д-р Андреева отговори на поставените въпроси. По отношение на въпроса за липсващи препарати в аптечната мрежа на страната, тя обеща, че ще извърши проверка.
По-късно Министър Андреева посети център „Околна среда и здраве” в РЗИ – Кърджали,който е изграден изцяло със средства на ЕС.
В залата на РЗИ тя проведе среща с представители на първичната , специализираната доболнична и болничната помощ и с организации, работещи по промоция и превенция на здравето.
Доц.д-р Жени Стайкова, директор на РЗИ запозна министъра и присъстващите със специфичните регионални здравни проблеми.
На 25.ІІІ.2014 г. Министър Таня Андреева посети „Училище за бъдещи майки”, разкрито в МБАЛ „Д-р Ат.Дафовски” АД.
Много емоционално протече срещата с бременни жени, посещаващи училището, една от които е родила и в деня и предстои изписване. Министър Андреева поздрави бременните жени и им пожела да изпитат най-голямата човешка радост - тази на майчинството.
Тя подари икона със сюжет „Благовещение” на училището и пожела здраве и много успехи. Майките получиха цветя и от народния представител Милко Багдасаров.
В събитието се включиха акушергинеколози, акушерки и педиатри – неонатолози.
Д-р Андреева разгледа и Кабинета по семейно планиране и репродуктивно здраве, открит чрез съвместно сътрудничество между болницата в Кърджали и Виена Ин Витро – център гр. София
Като специалист по акушерство и гинекология д-р Андреева изрази задоволство от грижите за майчиното и детско здравеопазване в лечебното заведение и предложи идея за изграждане на Център по редки заболявания в болницата в гр. Кърджали.
В 10.00 часа Министърът на здравеопазването д-р Таня Андреева посети централния градски храм „Св. Георги” и запали свещ за здраве по повод големия християнски празник – Благовещение. Тя бе посрещната от енорийския свещеник отец Петър и настоятелството на храма с цветя.
След службата много миряни разговаряха непринудено със здравния министър, като и препоръчаха правителството да отделя повече внимание и средства за здравето на болните и бедните хора,особено в отдалечените планински райони.
Навсякъде Министър Андреева бе придружена от Областния управител Бисер Николов, народния представител Милко Багдасаров и кмета на община Кърджали инж. Хасан Азис.

              


       


              
             

Публикувано на: 2014-03-24
0361 /6 83 48
МБАЛ