МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД, обявява изпитна процедура за „Старша медицинска сестра” към Пневмо-фтизиатрично, Очно, Инфекциозно, Неонатологично отделение, Отделение по хемодиализа, Отделение по трансфузионна хематология и Операционен блок

МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД – Кърджали, на основание чл. 4, ал. 2 от Правилника за вътрешния ред на МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД - Кърджали, във връзка с чл. 181, ал. 1 от Кодекса на труда и Заповед № 45 от 30.01.2015 г. на Изпълнителния директор, обявява изпитна процедура за заемане на следните длъжности:

·        „Старша медицинска сестра” към Пневмо-фтизиатрично отделение, Отделение по хемодиализа, Отделение по трансфузионна хематология, Очно отделение, Инфекциозно отделение, Неонатологично отделение, както и Операционен блок.

 

Ø Мястото на работа за горепосочените длъжности е МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД – Кърджали, гр. Кърджали, бул. „Беломорски” № 53.

Ø Характерът на работа и изискванията на горепосочените длъжности „Старша медицинска сестра” обхващат:

-Планиране, организация и контрол на цялостната медицинска дейност в съответната структура.

 

Ø Изисквания към кандидатите:

-Кандидатите следва да  притежават Образователно-квалификационна степен „бакалавър” или „магистър” по специалността „Управление на здравните грижи”.

 

Ø Ред за провеждане на изпитната процедура:

I-ви етап: проверка на представените документи и допускане на кандидатите до изпитната процедура, осъществено от специално назначена от работодателя комисия.

II-ри етап: провеждане на изпитната процедура от комисия, включващо:

-Събеседване по следните теми:

1.Ролята на старшата медицинска сестра в създаването на работен екип и функционалното разпределение на задачите между членовете му;

2.Ролята на старшата медицинска сестра в преодоляването на конфликти и в разрешаването на вече възникнали конфликти;

3.Организация на здравните грижи, провеждане на диагностичния процес, както  и осъществяване на обща и локална терапия.

4.Представяне вижданията на кандидатите относно изискванията на длъжността, както и установяване познанията на последните по Закона за здравето, Закона за лечебните заведения, съответния медицински стандарт и други нормативни актове в областта на здравеопазването.

-Класиране на кандидатите след събеседване с комисията и присъждане на средноаритметични оценки по шестобалната система. Получилите оценка под Мн. добър (4.50) не се класират.

 

 

Ø Необходими документи:

·        Заявление за участие в изпитната процедура, изготвено от съответния кандидат;

·        Автобиография;

·        Медицинско свидетелство със заверка от психодиспансер;

·        Удостоверение за членство в БАПЗГ;

·        Свидетелство за съдимост за участие в изпитна процедура;

·        Нотариално заверени копия от диплома за висше образование по специалността „Управление на здравните грижи”.

 

Заповедта за провеждане на изпитната процедура и длъжностнaтa характеристикa за съответнaта длъжност са на разположение на кандидатите в отдел „Човешки ресурси” всеки работен ден от 08.00 до 16.00 часа.

Всички изискуеми документи се запечатват в непрозрачен плик, който се подава в Деловодството на лечебното заведение в срок до 27.02.2015 г. включително.

 

Телефон за контакти: 0361/68-249

 

 

 

 

 

 

Публикувано на: 2015-02-02
0361 /6 83 48
МБАЛ