МБАЛ "д-р Ат.Дафовски " АД с отлична оценка!!!
Република България Министерство но здравеопазването На основание чл.33, ал.4, във връзка с чл.23, ал. 1, т.1 от Наредба №18 от 20.06.2005г. за акредитация на лечебните заведения и протокол № 22 /02.05.2006 г. на Акредитационния съвет : Н А Р Е Ж Д А М ОПРЕДЕЛЯМ НА МБАЛ "Д-Р АТАНАС ДАФОВСКИ"АД Акредитационна оценка за цялостна медицинска дейност ОТЛИЧНА ЗА СРОК ОТ ПЕТ ГОДИНИ. Заповедта да се публикува в служебен бюлетин на Министерството на здравеопазването. Препис от заповедта да се изпрати на МБАЛ "д-р Ат.Дафовски "АД, НЗОК, БЛС, РЦЗ. ПРОФ.РААДОСЛАВ ГАЙДАРСКИ
Публикувано на: 2006-10-12
0361 /6 83 48
МБАЛ