Д-р Тодор Черкезов,д.м.- доцент по обществено здраве и здравен мениджмънт в Медицински университет гр.София

   Д-р Тодор Черкезов,д.м.- доцент по обществено здраве и здравен мениджмънт в Медицински университет  гр.София
 

  С р
ешение на Академичния съвет на Медицинския университет  гр. София , на д.р Тодор Черкезов, д.м. е присъдено научното звание доцент  по обществено здраве и здравен мениджмънт след успешно издържан открит конкурс през м.септември 2015г. във  Факултета по обществено здраве - МУ, София.
       
КРАТКА АКАДЕМИЧНА СПРАВКА

1982г. - завършва висше медицинско образование
1988г.- защитава специалност по дерматология и венерология
2005г.- завършва магистратура по здравен мениджмънт, МУ-София
2010г.- научна степен Доктор по медицина в областта  „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията" - след защитена дисертация
2013-2015г.- хоноруван преподавател във ФОЗ, Катедра здравна политика и мениджмънт -МУ София
2015г.-
доцент във ФОЗ, Катедра здравна политика и мениджмънт -МУ София

СПИСЪК НА НАУЧНИТЕ ТРУДОВЕ           

  на д-р Тодор Черкезов, дм

Монографии, учебни пособия, дисертации
1. Черкезов,Т. , Регионални здравни приоритети, 2013 г.
2. Черкезов, Т., Бит, традиции и здраве на населението от Източните Родопи, 2011 г.
3. Черкезов,Т. и съавт. Ръководство за специалиста по здравни грижи, Издава МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД гр. Кърджали, 2011г.
4. Черкезов, Т. и съавт. Пътят към юбилея– сборник, посветен на 80 години МБАЛ “Д-р Атанас Дафовски” АД гр. Кърджали, 2012г.
5. Черкезов,Т.,Системен анализ на общественото здраве и на здравеопазването в Кърджалийска област – дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен “доктор”, 2010г.

Статии в научни списания, научно-тематични сборници и доклади в научни форуми
А.Списък на отпечатани научни публикации, свързани с докторската дисертация

6. Черкезов, Т., Здравеопазване и национална сигурност, Сборник „Синергетична парадигма на националната сигурност”, Университетско издателство „Стопанство”, София, 2002г., стр.209 – 218
7. Черкезов, Т., Развитие на МБАЛ „Д-р Ат.Дафовски” АД гр.Кърджали в условия на реформа- анализ на натрупания опит през периода 2001-2005 год., сп. „Здравен мениджмънт” 2006г., том 6, №2, стр.41- 45
8. Черкезов, Т., Опит за разрешаване на конфликтологичните проблеми в областно лечебно заведение, Сборник „Конфликтология и съвременност” бр.1, 2006г., София, стр.167-169
9. Черкезов, Т., Приложение на етичните принципи в областна болница – регион Кърджали, Сборник „Етика в българското здравеопазване”, София, 2007г., стр.281- 284
10. Шопов, Д., Б.Торньова , Т.Черкезов, Проучване удовлетвореността на пациентите от качеството на медицинското обслужване, сп. „Медицински преглед” - Медицински мениджмънт и здравна политика 40, 2009, №1, стр. 3-13
Б.Списък на отпечатани научни публикации, след защита на докторската дисертация
-публикации в чуждестранни научни списания и сборници

11. Bianka Tornyova, Todor Cherkezov, Selma Chaush, Behavior styles in conflicts in health care organizations, Public health Care in Greece and Bulgaria: the Challenge of the Cross – border Collaboration in Times of financial Crisis, ISBN: 978 -960- 02- 2630- 0, Papazissispublishers, Athens, 2011, стр. 645 – 653
12. Bianka Tornyova, Todor Cherkezov, Health and health behavior in the context of specific cultural and religious traditions, 5 th Balkan congress on the historyðics of medicine abstract and proceedings book,
ISBN: 978-975-420-871-9, 11-15 October 2011, Istanbul стр. 325 – 330
13. Черкезов, Т.,Б.Торньова,Ал.Воденичарова,Превенция болезней,передаваемых половым путем,в контексте санитарного просвещения учеников старших классов, Eвразийский Союз Ученых (ЕСУ), ISSN 2575-7999 Ежемесячный научный журнал, № 9 / 2014, часть 4, стр. 116-119
-публикации в български научни списания и сборници
14. Черкезов, Т., Удовлетвореност на пациентите от болнично лечение /социологическо проучване/, сп. „Медицински меридиани”, бр.3, 2013г., стр. 8-14
15. Торньова, Б., Т.Черкезов, Мотивация за учебна дейност на студентите от специалност „Управление на здравните грижи” в условията на продължаващото образование, сп. „Управление и образование”, Бургаски университет „Проф. д-р Асен Златаров”, 2009г., кн.3, том.5, стр. 100 -104
16. Черкезов, Т., Б.Борисова, Регионалните здравни приоритети – специфично отражение на националната здравна политика, сп. „Медицински меридиани”, бр.3, 2013г., стр. 34-39
17. Черкезов, Т., Ключови механизми за подобряване на качеството в здравеопазването, сп. „Медицински мениджмънт и здравна политика”, МУ -гр. София, година XLІV, бр.2, 2013г., стр. 48-60
18. Черкезов, Т., Анкетно проучване за сексуалната култура сред подрастващите, сп. „Здравна политика и мениджмънт”, 2013г., №1, стр. 3-5
19. Черкезов, Т., Трите ключа на промяната /Трите К/, Кръгла маса, МУ - София -ФОЗ, 10.04.2013 г., Българско списание за Обществено здраве Официално издание на Националния център по Обществено здраве и анализи, 2014 г., том 6, кн.1
20. Торньова, Б., Т.Черкезов, Обучение на медицинските специалисти от болниците на Комотини и Кърджали по проект за трансгранично сътрудничество, сп. Health.bg за здравна политика и медицина, бр.7/2013г., стр.57
21. Черкезов, Т., Влияние на възрастта върху хоспитализираната заболеваемост, сп. Превантивна медицина, III ,2014, 1/6/
22. Черкезов, Т., Стареене и кожа , сп. Health.bg за здравна политика и медицина, бр.9 / 2013г. ,стр.30-32
23. Черкезов, Т., Профил на пациента в МБАЛ „ Д-р Ат. Дафовски” АД гр.Кърджали , Българско списание за обществено здраве, официално издание на Националния център по обществено здраве и анализи ,том7, кн.1,стр.64-68
24. ЧеркезовТ,., Мениджърът лидер – възможна реалност или реална невъзможност,сп. Health.bg за здравна политика и медицина, бр.2/2014г.,
стр.52-53
25. Черкезов, Т.,Болничното здравеопазване в България-необходимост от структурни промени,сп.Health.bg за здравна политика и медицина бр.1/2015г.,стр.55-60
26. Черкезов, Т.,Справедливост и ефективност на болничното финансиране, сп.Здравен мениджмънт и здравна политика ,бр.2 ,2015г. 27. Черкезов, Т.,Инвестиционни проекти в МБАЛ „ Д-р Ат.Дафовски”-АД, гр.Кърджали и приносът им за подобряване на общественото здраве- сп.Медицински меридиани ,бр.1,2015г.,стр.22-26
28. Черкезов, Т., Нерешени стратегически дилеми в здравеопазването, пораждащи конфликти, Сборник „Конфликтология и съвременност”, бр.1(3), 2008г., София, стр. 125 – 130
29. Черкезов, Т., Движение на пациентите в болницата като управленски процес, юбилейна научна конференция „Областна болница – регионален модел за качествено лечение и модерно управление” – 25-26 октомври 2012г., Кърджали, Сборник доклади 2013г., стр.293-300
30. Торньова, Б., Т. Черкезов, Проучване удовлетвореността на болнични мениджъри от педагогически курс за обучение на студенти и специализанти в системата на здравеопазването, Юбилейна научна конференция „Областна болница – регионален модел за качествено лечение и модерно управление” – 25-26 октомври 2012г., Кърджали, Сборник доклади 2013г., стр. 167-173
31. Черкезов, Т., Ив.Робов, Влияние на социално-икономическите фактори върху регионалните демографски характеристики, Форум 26-27 февруари 2014г. „Демографската ситуация и развитието на България”на ИИНЧ при БАН, Сборник доклади ,стр.427-437
-доклади, изнесени на научни форуми ,конгреси ,конференции
32. Черкезов, Т., С.Чауш, Приложение на етичните принципи в медицината в работата на МБАЛ „Д-р Ат.Дафовски” АД, гр.Кърджали, Научна конференция с международно участие “Науката в условията на глобализация”, сборник, издание на СУБ - клон Кърджали, научни трудове, том ІІІ, част І, 2008г., Кърджали, стр. 248 - 253
33 Черкезов,Т., Д.Калайджиев, Динамика на стойността на оловни аерозоли в атмосферния въздух на град Кърджали през 2001-2011г. - екологични и медицински аспекти, Първи национален конгрес по превантивна медицина, 3-4 октомври 2011г., Кърджали, сп. „Превантивна медицина”, стр.34-35, 2011г.
34.Cherkezov,T. Justice and effectiveness of the funding of the hospitals, SEEMF,Fourth international medical congress,11-15.09.2013,Portoroz,Slovenia, p.105
35. Черкезов, Т., Етични проблеми в медицинското обслужване при пациенти в напреднала възраст, Девета национална конференция по етика с международно участие, София, 25-26 октомври, 2013г., Европейските етични стандарти и българската медицина, Сборник статии, София, 2014г.,
стр.440 – 444
36.Черкезов, Т.,Б.Торньова,С.Чауш,Болничната среда като източник на конфликти в условията на промяна, Научна конференция с международно участие ”Наука и общество”, сборник изд.СУБ – Кърджали,Научни трудове,т.4,част 1, 2010,стр.351-356
37.Cherkezov,T.,Hospital healthcare in Bulgaria-need for structural reforms,SEEMF,Fifth international medical congress,10-14.09.2014,Ohrid,Macedonia, p. 77
38.Borisova,B.,T.Cherkezov,V.Borisov,The increasing role of motivational culture in the healthcare management, SEEMF , Fifth international medical congress,10-14.09.2014 ,Ohrid , Macedonia , p. 75-76
39. Черкезов, Т., Б.Торньова, Оценка на мениджмънта и лидерството в управлението на МБАЛ”Д-р Атанас Дафовски” - АД гр. Кърджали, Юбилейна научна конференция с международно участие “Науката и образованието – традиция и бъдеще”, 2-3.Х.2014г., сборник изд. СУБ-Кърджали,Научни трудове,том V,стр.274-282
40. Чакърова- Шукерска, Ж. , Т. Черкезов, 100 години от основаването на първото дружество на Червения кръст в Кърджали – история и съвременност, Юбилейна научна конференция с международно участие “Науката и образованието – традиция и бъдеще”, 2-3.Х.2014, сборник изд. СУБ-Кърджали,Научни трудове,т.V,стр.342-349
41.Черкезов, Т.,Болницата като система и влиянието и върху ръководството и лидерството, Научна конференция, 1.Х.2014, сборник изд. СУБ-Сливен, Известия,том28,кн.1,2014,стр.32-36

Публикувано на: 2015-10-21
0361 /6 83 48
МБАЛ