МБАЛ”Д-р Ат.Дафовски”АД обявява конкурс за длъжността Главна медицинска сестра

МБАЛ”Д-р Ат.Дафовски”АД-Кърджали,на основание чл 91,ал.1 и 2  от КТ и във връзка с чл.68, ал.7от Закона за лечебните заведения и Заповед № 122 /14.03.2016 година на Изпълнителния директор  обявява конкурс за заемане на длъжността Главна медицинска сестра

                 Мястото на работа на горепосочената длъжност е МБАЛ”Д-р Ат.Дафовски”АД-Кърджали, гр.Кърджали бул.Беломорски 53

            Характерът на работа и  изискванията на длъжността главна медицинска сестра  обхващат:

Организира,координира и отговаря за качеството на здравните грижи.

Отговаря за хигиенното състояние на лечебното заведение

                                                                      

            Изисквания към кандидатите:

q  Кандидатите следва да притежават висше  образование с образователно-квалификационна степен „Бакалавър”или „магистър” по Управление на здравните грижи”

            Начин на провеждане на конкурса:

            І-ви етап: проверка на представените документи и допускане на кандидатите до конкурса, осъществявано от специално назначена от работодателя комисия.

            ІІ-ри етап: провеждане на конкурса от комисия,включващо:

                        Разглеждане на писмения проект по съответната тема.

            Събеседване по темата и виждания на кандидата относно изискванията на длъжността, както и установяване познанията по Закон за здравето, Закон за лечебните заведения и други нормативни актове в областта на здравеопазването.

            Класиране на кандидатите  след събеседване с комисията и присъждане на средноаритметични оценки по шестобалната система. Получилите оценка под Мн.добър/4.50/ не се класират.

Тема на проекта:

q   “Управление на здравните грижи в областна болница в условия на реформа”

Необходими документи

q  Заявление за участие в конкурса

q  Автобиография

q  Медицинско свидетелство със заверка от психодиспансер

q  Удостоверение за членство в БАПЗГ

q  Препис- извлечение от трудова книжка

q  Свидетелство за съдимост

q  Нотариално заверено копие от диплома за висше образование.

q  Писмен проект по посочената тема, представен в 5 екземпляра.

Проектът по зададената тема и изискуемите документи се запечатват в два отделени  плика, поставени в друг отделен  плик който се подават в “Деловодството” на лечебното заведение в 1 месечен  срок от датата на публикуването на обявата във вестник “Форум Медикус”

Длъжностната характеристика за обявената длъжност е на разположение на кандидатите в отдел Човешки ресурси всеки работен ден от 8.00 до 16.00 часа

            Телефон за контакти 68 249

 

 

Публикувано на: 2016-03-21
0361 /6 83 48
МБАЛ