МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД-Кърджали

Начало / Отеления

КОМПЕТЕНТНА И ОТКРОВЕНА ВИЗИЯ ЗА ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА НА БОЛНИЧНИЯ МЕНИДЖМЪНТ

КОМПЕТЕНТНА И ОТКРОВЕНА ВИЗИЯ ЗА ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА НА БОЛНИЧНИЯ МЕНИДЖМЪНТ

Новата книга на известния български болничен мениджър доц. д-р Тодор Черкезов, дм, е посветена на проблем, който е изключително актуален изобщо в глобален мащаб и в частност - в настоящата проблемна ситуация на националната здравна система в България.
В книгата авторът прави задълбочен системен ситуа­ционен анализ на управленска­та проблематика в болничния сектор и излага своята прогностична визия за приоритетите и механизмите на бъдеща­та организационна промяна в този сектор. Целият текст на книгата е подчинен на идеята за болницата като сложна динамична система, която в съвременните условия се нуж­дае от модерен, високоефекти­вен професионален здравен мениджмънт. Убедително се доказва, че без подобен мени­джмънт бъдещият просперитет на болницата като система е подложен на сериозни риско­ве, сродни с хаоса.
За пръв път в подобна лите­ратура доц. Т. Черкезов об­стойно и компетентно разглежда  влиянието на външните и вътрешните фактори върху функционирането и развитието на болницата. В широкомащабен ракурс са анализирани съвременните заплахи на обществото и ролята на болници­те в новата епоха на човечест­вото, белязана с безпрецеден­тни глобални предизвикател­ства в областта на обществено­то здраве. Оригинална стой­ност имат текстовете за човеш­кия капитал в болницата и за ресурсното мислене на болнич­ния мениджър.
В този контекст авторът разширява не само представи­те ни за оперативния болничен мениджмънт, но внася и серио­зен принос в теорията на стра­тегическия здравен мениджмънт, която, следва да призна­ем, все още е слабо развита и в национален, и в междунаро­ден план.
Особено впечатляваща е главата за управление на организационната промяна в болницата, в която проличават както широката ерудиция на автора, така и неговият творчески, недогматичен стил на мислене, анализ и прогности­ка. Оригиналните идеи в тази глава се издигат над нивото на привичните рутинни текстове в много досегашни публикации за организационната промяна (която е другото име на здравната реформа).
Представени са интересни анализи на слабо разработени проблеми като: организация и личност, управление на групо­вите процеси и поведение в бол­ницата, жизнен цикъл на болни­цата като организация и др.
Нашите стратегически здравни мениджъри заслужава специално да прочетат и вник­нат в представените модели за жизнения цикъл на организа­циите и процесите в тяхното развитие. Авторът ни предста­вя оригинален модел на диаг­ностичен инструментариум за фазите в жизнения цикъл на болницата, които образно и символично са означени със следните термини: бебешка възраст, детство, юношество, разцвет, стабилност, аристократизъм, ранна бюрократиза­ция, бюрократизация, смърт.
Този модел би мотъл да се ползва от болничните мени­джъри за определяне етапа на развитие на болницата чрез предоставените инструменти за организационна и финансо­ва диагностика на лечебното заведение и за повишаване ефективността на управленски­те решения.
Съвършено основателно и убедително авторът доказва, че в съвременните условия орга­низационната промяна на бол­ниците е преди всичко индика­тор и въпрос на новия тип орга­низационна култура. А това безспорно предполага преодо­ляване на традиционния догма­тичен административен стил на управление и замяната му с нов творчески стил на мислене и действие, адекватен на прин­ципите на научния здравен мениджмънт.
Убеден съм, че книгата на доц. Тодор Черкезов ще бъде много интересна и полезна за всички българ­ски здравни политици, здравни законодатели, бол­нични мениджъри и за преподавателите във факулте­тите по обществено здра­ве...
И книгите, подобно на хората, също имат своя съдба. Тази книга ще има щастлива съдба и дано тази съдба се пренесе в нацио­налната здравна система в обозримото бъдеще.Проф. д-р Веселин БОРИСОВ
Публикувано на: 2018-06-30
МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД-Кърджали вашето място за здраве и грижа
Свържете се с нас +359 361 683 48
Адрес бул. „Беломорски“ 53

Научи повече

Полезни страници