МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД-Кърджали

Начало / Отеления

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

                                                                                                         УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,

С настоящото уведомление за поверителност МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД Ви предоставя информация за обработването на Вашите лични данни във връзка с изпълнение на изискването за прозрачност съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на данните.

Администратор на лични данни
Личните данни се обработват от МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД с ЕИК: 108501669,
със седалище: гр. Кърджали, бул. „Беломорски” №53, с адрес на управление: в гр. Кърджали, бул. „Беломорски” №53,
имейл: [email protected], телефон: 0361 68348.

Лични данни, които обработваме
„ МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД обработва следната информация за Вас:
- Име, презиме и фамилия;
- ЕГН;
- Документ за самоличност, ЕЗОК;
- Данни за контакт: електронна поща, адрес, телефон;
- Данни за близките за контакт: име, презиме, фамилия, телефон;
- Месторабота и длъжност;
- Здравна информация за пациента.

Цели, за които обработваме личните Ви данни
МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД обработва лични данни, които са:
- За регистрация на пациента в Болничната информационна система, с цел да се извърши диагностика и лечение на заболяванията му, родилна помощ, рехабилитация, диагностика и консултации, поискани от лекар/лекар по дентална медицина;
- Осъществяване на контакт по телефона;
- Издаване на фактура.

Основания за обработване на личните Ви данни
Обработваме Вашите данни на следните правни основания:
- Осигуряването на здравни или социални грижи или лечение;
- За поставяне на медицинската диагноза;
- За оценка трудоспособността на пациента;
- За целите на управлението на услугите и системите за здравеопазване.


Разкриване и предаване на лични данни
- При спазване на законовите изисквания и при необходимост от това, „МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД може да разкрие Ваши лични данни на следните институции НЗОК, Министерство на здравеопазването, НЦОЗА, НАП, НОИ и на други лица в изпълнение на законови задължения или по искане на компетентни публични органи.

МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД не предава личните данни на трети държави.

Срок за съхранение на личните Ви данни
МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД ще съхранява личните Ви данни докато същите са необходими за целите на обработването.
Действащото законодателство в страната не регламентира ясно и последователно видовете документи, които се съставят в хода на оказване на медицинска помощ на пациентите, сроковете за тяхното съхранение и конкретните отговорности. Уредбата е в Националните рамкови договори и приложенията им, медицинските стандарти, Закона за здравето, Закона за здравното осигуряване и подзаконови нормативни актове.

Вашите права във връзка със защитата на личните Ви данни
Имате следните права във връзка с личните Ви данни, обработвани от МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД:

- Право на информация.
Имате право да получите цялата информация, съдържаща се в настоящото Уведомление за поверителност.

- Право на достъп.
Имате право да получите потвърждение от МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД дали обработва личните Ви данни и да получите достъп до данните си, копие от тях, освен ако искането Ви е прекомерно и повтарящо се.
Имате право да получите информация за целите на обработването, какви лични данни обработва МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД за Вас, пред кого разкрива личните Ви данни, срока, за който МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД ще съхранява данните Ви или критериите за определяне на този срок, правата Ви във връзка със защита на личните Ви данни, и източника, от който МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД е получил данните Ви.

- Право на коригиране.
Имате право да поискате от МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД да коригира неточни, непълни или неактуални лични данни, коитo се отнасят до Вас.

- Право на изтриване.
Имате право да поискате от МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД да изтрие Ваши лични данни в следните случаи:
• личните данни повече не са необходими за посочените по-горе цели;
• бъде установено незаконосъобразно обработване на личните данни;
• личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазване на законово задължение.
МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД може да откаже да изтрие личните Ви данни, ако обработването им е необходимо за:
• спазване на правно задължение на МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД, което изисква обработването;
• установяването, упражняването или защитата на правни претенции.
- Право на ограничаване на обработването.
Имате право да изискате от МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД да ограничи обработването на личните Ви данни в следните случаи:
• докато оспорвате точността на личните си данни, за срок, който позволява на МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД да провери точността на данните;
• ако обработването е неправомерно, но не желаете личните Ви данни да бъдат изтрити, а изисквате вместо това ограничаване на използването им;
• ако МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяване, упражняване или защита на правни претенции.

- Право на възражение.
В случаите, когато данните Ви се обработват на основание на легитимен интерес за целите на директния маркетинг, можете да възразите срещу обработването на това основание.

- Право на преносимост.
Имате право да получите личните си данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат.

- Право на жалба до Комисията за защита на личните данни.
Имате право да подадете жалба срещу обработването на личните Ви данни от МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД до Комисията за защита на личните данни на имейл [email protected] или на адрес гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2.

Допълнителна информация
За получаване на допълнителна информация по всякакви въпроси относно обработването на личните Ви данни и за условията и реда, по който можете да упражните правата си, можете да получите на посочените по-горе данни за връзка с МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД.

Публикувано на: 2018-08-07
МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД-Кърджали вашето място за здраве и грижа
Свържете се с нас +359 361 683 48
Адрес бул. „Беломорски“ 53

Научи повече

Полезни страници