МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД-Кърджали

Начало / Отеления

У В Е Д О М Л Е Н И Е ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

У В Е Д О М Л Е Н И Е ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

На основание чл.95, ал.1 от  ЗООС, МБАЛ "Д-Р АТАНАС ДАФОВСКИ"АД,  гр.Кърджали

УВЕДОМЯВА,ОБЩЕСТВЕНОСТТА НА ГР.КЪРДЖАЛИ ,

че има следното инвестиционно предложение:

                     „ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ ОТПАДЪЦИ”

Характеристика на инвестиционното предложение:

1.      Резюме на предложението:

Инвестиционното предложение предвижда третиране, включващо обеззаразяване и раздробяване на опасен отпадък с код по класификация: 

* 180103 – Отпадъци, чието събиране и обезвреждане е обект на специализирани изисквания, с оглед предотвратяване на инфекции – спринцовки, игли, системи, марли, гипсови отливки, употребявани остри предмети,. еднократно спално бельо, облекло за еднократна употреба, употребена лабораторна и друга стъклария и други.

 

2.         Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.); предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив:   

Извършено е вътрешно преустройство и  ремонт на съществуващи помещения, които са свързани помежду си и ще функционират като общ механизъм. Извършени са  изменения на съществуващата хоризонтална канализационна и водопроводна мрежа, както и изменения в инженерните инсталации в рамките на съществуващите мощности и без увеличаване на натоварванията. Положени са  винилови настилки по пода и стените, позволяващи влажно почистване и дезинфекция на стените в двете помещения, с изключение на санитарния възел, подменени са подови настилки, извършено е  изместване и оптимизация на електрическото оборудване, замяна на съществуващите осветителна тела с по-икономични и ефективни LED- осветителни тела, и др.

Обекта е оборудван в съответствие със всички стандарти.

 Площадката, на която ще се извършват дейностите се състои от следните помещения: склад за предварително съхранение на опасни отпадъци, работно помещение с офис и тоалетна. Складът и работното помещение са с отделни входове, пода е подходящ за почистване и дезинфекция. Водоснабдени са, с подови сифони, добре осветени и вентилирани, свързани с междинна врата. Няма възможност за достъп на външни лица и животни. 

 Местоположение:

Инвестиционното предложение ще бъде реализирано в част от триетажна административно-делова сграда, с идентификатор 40909.109.280.10, находяща се в северозападната част на поземления имот, с идентификатор 40909.109.280, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Кърджали.  Имотът по графични данни е с площ 64 189,00 кв.м. Собственик на имота и възложител на инвестиционното предложение e МБАЛ "Д-Р АТАНАС ДАФОВСКИ" АД, със седалище и адрес на управление гр. Кърджали, бул. „Беломорски” 53, вписано в търговския регистър при Агенция по вписванията .

С предвидената реализация на инвестиционното предложение не се засягат защитени територии и зони, подлежащи на защита по общо и/или специфично законодателство. Същата не попада в райони или ландшафти с признат национален, общностен или международен статут на защита.

На проектната територия и в близост до нея не съществуват регистрирани паметници на културата, архитектурни и археологични обекти. Няма санитарно-охранителни зони и източници за питейно водоснабдяване на населението и минерални води за битови цели.

В имота, предмет на инвестиционното предложение, няма находища на подземни богатства, включени в Националния баланс на запасите и ресурсите към МОСВ, съгласно разпоредбите на чл. 20 от Закона за подземните богатства.

Не се очаква реализацията на предвидените проекти да доведе до значително въздействие върху околната среда и здравето на хората, както и създаване на дискомфорт. Инвестиционното предложение няма да е в конфликт с ползването на съседните имоти.

Не се предвижда изграждане на електропроводи и други нови енергийни съоръжения, които биха нарушили или променили съществуващата пътна инфраструктура и/или биха изискали построяването на съпътстваща ги нова такава.

Нивото на шума и вибрациите в обекта няма да надвишават стойностите, посочени в Хигиенни норми 0-64 за пределно допустими нива на шума в жилищни и обществени сгради и жилищни райони.

Не се очаква трансгранично въздействие при реализацията и експлоатацията на инвестиционното предложение.

 Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води:

При реализацията и последващата експлоатация на инвестиционното предложение не се предвиждат емисии на вещества, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води. Предвидените дейности не са свързани с образуването на производствени води и не се очаква възможност от евентуално проникване на подобни вещества в канализация, повърхностни или подземни води.

Не  се създават условия за замърсяване на околната среда и въздуха.

Не се очакват емисии на вредни вещества в атмосферния въздух.

За осигуряване на необходимата чистота на въздуха за работните помещения с отваряеми прозорци е предвидено естествено проветряване. За санитарния възел е предвиден битов вентилатор с обратна клапа. За технологичното оборудване /стерилизатор/ се предвижда изход на отработен въздух ф50. Изхвърлянето става през жалузийна решетка на фасада. Ще се ползва гъвкав въздуховод.

Отпадъчни води:

На проектната площадка ще се генерират битово-фекални води, вкл. води от измиването и дезинфекцията на подовете и на количките и контейнерите за извозване на отпадъците. Предвидената дейност не е свързана с формиране на промишлени отпадъчни води.

В имота има съществуваща канализационна система.  Изграден е   подов сифон и хоризонтална канализационна разводка в помощното помещение и отвеждането на промивните води от количките в съществуващата канализационна мрежа на сградата. Изчисленото отпадъчно количество в проекта е Qww = 2.03 л/сек.

 Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението

Не се очаква наличие на опасни химични вещества на площадката.

 

 

 


 

Публикувано на: 2019-07-22
МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД-Кърджали вашето място за здраве и грижа
Свържете се с нас +359 361 683 48
Адрес бул. „Беломорски“ 53

Научи повече

Полезни страници