Проект “Насърчаване на успешните основи на здравеопазва¬нето: Подобряване на сътрудничест-вото между болни¬ците в прилагането на спешна медицин¬ска помощ" (MediciNet II)
Публикувано на: 2019-09-02
0361 /6 83 48
МБАЛ