ОБЯВЛЕНИЕ

МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски“АД - Кърджали, на основание чл.15, ал.1, т.11 и чл.15, ал.2, чл.15е и чл.15а от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала, и въз основа на Протокол № 32/2019г. от 10.10.2019г. на Съвета на директорите на МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски“АД – гр. Кърджали и Доклад №18 от 10.10.2019г. на независим оценител инж. Вълчо Димитров и Решение №613 от 18.11.2019г. на Изпълнителния директор, обявява търг с тайно наддаване при открито заседание за отдаване по наем на недвижим имот: „ТЪРГОВСКА ПЛОЩ - СРЕЩУ ИНФЕКЦИОЗНО ОТДЕЛЕНИЕ”, с площ 20 кв.м., находящ се в гр. Кърджали, бул. „ Беломорски” № 53.
Търгът ще се проведе на 18.12.2019г. от 10.00 часа в Заседателната зала на V етаж на МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски“АД - гр.Кърджали.
Срок на наемното отношение - 3 /три/ години - 36 месеца.
Предназначение на обекта - “Търговска площ”.
Начална тръжна месечна наемна цена - 250,00 /двеста и петдесет/ лева с ДДС.
Срокът на валидност на офертите е 60 (шестдесет) календарни дни, включително от крайния срок за получаване на офертите.
При предложена еднаква най-висока цена от повече участници търгът продължава между тях с явно наддаване, като наддаването започва от предложената цена и със стъпка на наддаване от 25 /двадесет и пет/ лв.
Цена на тръжната документация - 30 /тридесет/ лева - крайна цена.
Тръжната документация се закупува в деловодството на лечебното заведение и се получава там, всеки работен ден от 10.00ч. до 15.00ч. до 17.12.2019г. включително.
Дати на оглед на обекта: обектът подлежи на оглед всеки работен ден от 10.00ч. до 15.00ч. до 17.12.2019г. включително.
Заявление за участие се подават и приемат всеки работен ден в деловодството на лечебното заведение от 10.00ч. до 15.00ч. до 17.12.2019г. включително.
При неподадени заявления за участие в указания срок да се проведе повторно търг с тайно наддаване и открито заседание на 02.01.2020г. от 10.00ч.
Телефон за връзка: 0361 / 6 12 16.

Публикувано на: 2019-11-22
0361 /6 83 48
МБАЛ