МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД – Кърджали обявява конкурси за началник отделения и главна медицинска сестра

ОБЯВЛЕНИЕ

                 МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД – Кърджали, на основание чл. 91, ал. 1 и 2 от Кодекса на труда, във връзка с чл. 68, ал. 7 от Закона за лечебните заведения и Заповед № 46 от 22.01.2020 г. на Изпълнителния директор обявява конкурс за заемане на следните длъжности:

·         Началник Гастроентерологично отделение;

·         Началник Отделение по вътрешни болести с дейност по ендокринология и нефрология;

·         Началник Кардиологично отделение;

·         Началник Хирургично отделение;

·         Началник Операционен блок;

·         Началник Отделение по анестезиология и интензивно лечение;

·         Началник Отделение по травматология и ортопедия;

·         Началник Пневмофтизиатрично отделение;

·         Началник Акушеро-гинекологично отделение;

·         Началник Неонатологично отделение;

·         Началник Детско отделение;

·         Началник Инфекциозно отделение;

·         Началник Неврологично отделение;

·         Началник Кожно-венерологично отделение;

·         Началник Очно отделение;

·         Началник УНГ отделение;

·         Началник Отделение по хемодиализа;

·         Началник Клинична лаборатория;

·         Началник Образна диагностика;

·         Началник Отделение по физикална и рехабилитационна медицина;

·         Началник Клинична патология;

·         Началник Съдебна медицина;

·         Началник Отделение по трансфузионна хематология;

·         Началник Мултипрофилно спешно отделение;

·         Началник Урологично отделение;

·         Началник отделение за продължително лечение

·         Главна медицинска сестра

 

Ø  Мястото на работа за горепосочените длъжности е МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД – Кърджали, гр. Кърджали, бул. „Беломорски” № 53.

Ø  Характерът на работа и изискванията на гореизброените длъжности началник

отделение/лаборатория обхващат:

-Планиране, организация и контрол на цялостната медицинска дейност в съответната структура;

-Организация и отговорност за икономическата ефективност на звеното;

-Организация и отговорност за информационната дейност на структурата.

Ø  Изисквания към кандидатите

Ø  За началник отделение: Кандидатите следва да  притежават висше медицинско образование и придобита специалност по профила на отделението/лабораторията, съобразно изискванията на съответния медицински стандарт и останалото действащо в страната законодателство.

Ø  Характерът на работа и  изискванията на длъжността главна медицинска

сестра  обхващат:

Организира, координира и отговаря за качеството на здравните грижи.

Отговаря за хигиенното състояние на лечебното заведение

Ø  Изисквания към кандидатите

Ø  За главна медицинска сестра: Кандидатите следва да притежават висше  образование с

образователно-квалификационна степен „Бакалавър”или „магистър” по Управление на здравните грижи”

Ø  Ред за провеждане на конкурса:

I-ви етап: проверка на представените документи и допускане на кандидатите до конкурса, осъществено от специално назначена от работодателя комисия.

II-ри етап: провеждане на конкурса от комисия, включващо:

-Разглеждане на писмен проект по предварително зададена тема;

-Събеседване по темата и представяне вижданията на кандидата относно изискванията на длъжността, както и установяване познанията му по Закона за здравето, Закона за лечебните заведения, съответните медицински стандарти и други нормативни актове в областта на здравеопазването;

-Класиране на кандидатите след събеседване с комисията и присъждане на средноаритметични оценки по шестобалната система. Получилите оценка под Мн. добър (4.50) не се класират.

Ø  Тема на проектите:

Ø  За началник отделение/лаборатория:


„Управление и развитие на болничното отделение в условия на ограничени ресурси.Силни и слаби страни, възможности и заплахи /SWOT-Анализ/ Медицинска и икономическа ефективност на дейността.Контрол върху разходите и качеството на лечебната дейност.”


Ø  За главна мед.сестра:

                                „Управление на здравните грижи в областна болница в условията на ограничени ресурси. Контрол върху ефективността и качеството.”


Ø  Необходими документи:

·         Заявление за участие в конкурса, изготвено от съответния кандидат;

·         Удостоверение за членство в БЛС;

·         Препис-извлечение от трудова книжка;

·         Свидетелство за съдимост;

·         Копия от диплома за висше образование и диплома за придобита специалност по профила

на отделението/лабораторията;

·         Копие от диплома за висше образование за придобита специалност по „Управление на

здравните грижи” /за главна мед.сестра/

·         Удостоверение за членство в БАПЗГ /за главна мед.сестра

·         Писмен проект по посочената тема, представен в 5 екземпляра.

 

Посочените длъжности ще бъдат заемани от спечелилите конкурса  за срок до 3/три/ години.

Заповедта за провеждане на конкурса и длъжностните характеристики за съответните длъжности са на разположение на кандидатите в отдел „Човешки ресурси” всеки работен ден от 08.00 до 16.00 часа.

Проектът по зададената тема и останалите изискуеми документи се запечатват в  плик,  който се подава в Деловодството на лечебното заведение в едномесечен срок от публикуване на настоящата обява във в. „Форум медикус”.

 

Телефон за контакти: 0361/68-249

обява  в--к "Форум медикус" бр.3

Публикувано на: 2020-01-27
0361 /6 83 48
МБАЛ