Обява за конкурс за специализанти
ОБЯВА

Съгласно заповед на изпълнителния директор на МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД - гр. Кърджали с № 539/14.05.2021г., издадена на основание чл. 90 и чл.91 от Кодекса на труда, във връзка с чл. 11, ал. 1 от Наредба №1/22 януари 2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването и в съответствие с изискванията на чл.17 от същата Наредба, МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД - гр. Кърджали обявява конкурс за следните места за специализация за 2021г.:
 Лекар,специализант по „Анестезиология и интензивно лечение”- 1 място за 2021г.;
• Лекар,специализант по „Педиатрия”- 1 място за 2021г.
• Лекар,специализант по „Инфекциозни болести”- 2 места финансирани от държавата за 2021г.;


Ще се проведе конкурс по документи и интервю. Документите за допускане и участие в конкурса ще се приемат в Деловодството на МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД - гр. Кърджали в срок от един месец от публикуване на обявата.

Изисквания за заемане на длъжността лекар - специализант:
• образование: висше - магистър по медицина;
• членство в БЛС;
• компютърна грамотност.

Необходими документи за участие в конкурса, съобразени с изискванията на закона и длъжностната характеристика:
• заявление за участие в конкурса;
• копие от диплома за завършено висше образование - магистър по медицина и приложението към нея;
• копие от актуален документ удостоверяващ членство в БЛС;
• мотивационно писмо;
• автобиография- европейски формат;
• копие от други документи, доказващи професионалната квалификация на кандидата, ползването на чужди езици и др. - ако има такива.

Ред за провеждане на конкурса:

• Първи етап- проверка за съответствие на подадените документи с изискванията на МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД - гр. Кърджали.
• Втори етап- оценка на кандидата от определената за целта комисия, чрез провеждане на събеседване и проверка на теоретичните знания в областта на специалността.

Подаване на документи за участие в конкурса:
• Документите се приемат всеки работен ден от 08.30 до 16.30 часа в Деловодството
на МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД - гр. Кърджали.
• Документите се подават в срок от 17.05.2021г. до 18.06.2021г. включително всеки работен ден от 08.30 до 16.00 часа в Деловодството на МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД - гр. Кърджали.
• Документите се подават в запечатан непрозрачен плик, на който е изписано:
„Конкурс за избор на Лекар, специализант по клинична специалност „.................”, съгласно чл. 11, ал.1 от Наредба №1/22 януари 2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването.
• На кандидатите се предоставя: Длъжностна характеристика.

Всички подробности около провеждането на конкурса- допуснати кандидати, конспект, дати за провеждане на събеседването по клиничната специалност и класирането на кандидатите ще бъдат обявени на официалния сайт на МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД - гр. Кърджали в секция „Новини”.

Трудовият договор с кандидатите, избрани за заемане на длъжността „Лекар, специализант” по „.............” се сключва, съгласно чл.68, ал.1 , т.2 от КТ и условията на Наредба №1/22 януари 2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването.

За контакти и допълнителна информация-отдел „Човешки ресурси”, тел.0361/68249.


17.05.2021г.
Гр. Кърджали

Конспекти: 
Публикувано на: 2021-05-17
0361 /6 83 48
МБАЛ