Съобщение за придобиване на специалност „Пневмология и фтизиатрия“.


Във връзка с изменението на Наредба №1 от 2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, публикувано в Държавен вестник, брой 96 от 19.11.2021г. §2 от Преходните и заключителни разпоредби, МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски“ АД ще зачисли за специалност 1 /един/ лекар, работещ в отделение, осъществяващо лечение на пациенти с COVID-19 за придобиване на специалност „Пневмология и фтизиатрия“.

Публикувано на: 2021-11-26
0361 /6 83 48
МБАЛ