ОБЯВА за придобиване на специалност
ОБЯВА

Съгласно заповед на изпълнителния директор на МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД - гр. Кърджали с № 43/18.01.2022г.,  издадена  на основание чл. 90 и чл.91 от Кодекса на труда, във връзка с чл. 11, ал. 1 от Наредба №1/22 януари 2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването и в съответствие с изискванията на чл.17 от същата Наредба, МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД - гр. Кърджали обявява конкурс за следните места за специализация за 2022г.:
Лекар,специализант по „кожни и венерически болести”- 1 място за 2022г.;

Ще се проведе конкурс по документи и интервю. Документите за допускане и участие в конкурса ще се приемат в Деловодството на МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД - гр. Кърджали в срок  от един месец от публикуване на обявата.

Изисквания за заемане на длъжността лекар - специализант:
образование: висше - магистър по медицина;
членство в БЛС;
компютърна грамотност.

Необходими документи за участие в конкурса, съобразени с изискванията на закона и длъжностната характеристика:
заявление за участие в конкурса;
копие от диплома за завършено висше образование - магистър по медицина и 
приложението към нея;
копие от актуален документ удостоверяващ членство в БЛС;
мотивационно писмо;
автобиография- европейски формат;
копие от други документи, доказващи професионалната квалификация на 
кандидата, ползването на чужди езици и др. - ако има такива.

Ред за провеждане на конкурса:
Първи етап- проверка за съответствие на подадените документи с изискванията на 
МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД - гр. Кърджали.
Втори етап- оценка на кандидата от определената за целта комисия, чрез
 провеждане на събеседване и проверка на теоретичните знания в областта на специалността.

Подаване на документи за участие в конкурса:
Документите се приемат всеки работен ден от 08.30 до 16.30 часа в Деловодството 
на МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД - гр. Кърджали.
Документите се подават в срок от 19.01.2022г. до 21.02.2022г.
включително всеки работен ден от 08.30 до 16.00 часа в Деловодството на МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД - гр. Кърджали.
Документите се подават в запечатан непрозрачен плик, на който е изписано: 
„Конкурс за избор на Лекар, специализант по клинична специалност  „.................”, съгласно чл. 11, ал.1 от Наредба №1/22 януари 2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването.
На кандидатите се предоставя: Длъжностна характеристика.

Всички подробности около провеждането на конкурса- допуснати кандидати, конспект, дати за провеждане на събеседването по клиничната специалност и класирането на кандидатите ще бъдат обявени на официалния сайт на МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД - гр. Кърджали в секция „Новини”.

Трудовият договор с кандидатите, избрани за заемане на длъжността „Лекар, специализант” по „.............” се сключва, съгласно чл.68, ал.1 , т.2 от КТ и условията на Наредба №1/22 януари 2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването.

За контакти и допълнителна информация-отдел „Човешки ресурси”, тел.0361/68249.
 


19.01.2022г.
Гр. Кърджали

Публикувано на: 2022-01-19
0361 /6 83 48
МБАЛ