Обявява търг с тайно наддаване при открито заседание за отдаване под наем на недвижим имот „Търговска площ”

О Б Я В А

 

             МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД – гр. Кърджали на основание чл.1 и чл.2 от „Правилата за провеждане на търг и конкурс и за сключване на договори и продажба и наем с работници и служители“ по Приложение №1 към чл.29, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, и въз основа на Протокол № 4 от 18.03.2022г. на Съвета на директорите на МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски“АД - гр. Кърджали, Доклад №3 от 10.02.2022г. на независим оценител инж. Вълчо Димитров и Решение №378 от 13.05.2022г. на Изпълнителния директор, обявява търг с тайно наддаване при открито заседание за отдаване под наем на недвижим имот „Търговска площ”, с площ 42,92 кв. м., находящ се в гр. Кърджали, бул. „Беломорски” №53

.

            Търгът ще се проведе на 01.06.2022г. от 10.00ч. в Заседателната зала на V етаж на МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД – гр. Кърджали.

Срок на наемното отношение – 3 /три/ години – 36 месеца.

            Предназначение на обекта – “Съхраняване, контролиране, отпускане без лекарско предписание на разрешени в Република България лекарствени продукти, на медицински изделия, продукти и стоки със значение за здравето на човека, хранителни добавки, храни със специално предназначение, козметични продукти и биоциди от група I „Дезинфектанти и общи биоциди“ и група III „Биоциди за борба с врезители”.

            Начална тръжна месечна наемна цена 600,00 /шестстотин/ лева с вкл. ДДС.

Срокът на валидност на офертите е 60 (шестдесет) календарни дни, включително от крайния срок за получаване на офертите.

            При предложена еднаква най-висока цена от повече участници търгът продължава между тях с явно наддаване, като наддаването започва от предложената цена и със стъпка на наддаване от 50 /петдесет/ лв.

Цена на тръжната документация - 50 /петдесет/ лева - крайна цена.

Тръжната документация се закупува в деловодството на лечебното заведение и се получава там, всеки работен ден от 10.00ч. до 15.00ч. до 31.05.2022г. включително.

Дати на оглед на обекта: обектът подлежи на оглед всеки работен ден от 10.00ч. до 15.00ч. до 31.05.2022г. включително.

Заявление за участие се подават и приемат всеки работен ден в деловодството на лечебното заведение от 10.00ч. до 15.00ч. до 31.05.2022г. включително.

При неподадени заявления за участие в указания срок да се проведе повторно търг с тайно наддаване и открито заседание на 08.06.2022г. от 10.00ч.

 

Телефон за връзка: 0361 / 68 250.

                                                                                              
Публикувано на: 2022-05-16
0361 /6 83 48
МБАЛ