Представяне на хоспис”Добролюбие”
Основната цел на хосписа е повишаване качеството на живот на хора, които са болни от нелечими болести в терминална фаза и техните семейства и интеграция на палиативните грижи в здравната система в България. Предлагат се медицински и палиативни грижи за болни, чието състояние не се влияе от методите на съврементата медицина. Основната цел на тези грижи е контрол на болката и психологическа, социална и духовна помощ. Хосписът има специфични функции, чрез които осигурява нещо повече от медицинска помощ. Той предоставя палиативни грижи на пациентите и техните семейства. Във връзка с реализирането на Проект по Програма BG2004/016-711.01.02 „Деинституциализация посредством предоставяне на услуги в общността за рискови групи”, Проект „Институциализиране на хоспис, чрез реформа в сферата на медико-социалните услуги” по Договор за безвъзмездна помощ BG2004/016-711.01.02-2.5.61, в МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД гр. Кърджали се изгражда Хоспис „Добролюбие”, който ще обслужва жителите на област Кърджали. МЕДИКО-СОЦИАЛНИ УСЛУГИ, ПРЕДЛАГАНИ В ХОСПИСА - Лекарски контрол; - Професионални здравни грижи; - Общи хигиенни грижи; - Рехабилитация; - Социални грижи; - Емоционална и духовна подкрепа; - Обучение на пациента и неговите близки. КРИТЕРИИ ЗА ПРИЕМ И ПРЕСТОЙ В ХОСПИС „ДОБРОЛЮБИЕ” ЕООД 1. На хоспитализация подлежат пациенти, с постоянна адресна регистрация в област Кърджали. 2. Приемат се пациенти, насочени от лечебни заведения за извънболнична и болнична помощ. 3. За постъпване в Хосписа на необходими следните документи: - Лична карта на пациенти; - Медицинско досие (епикризи, лабораторни изследвания, образни изследвания и др.). 4. Престоят в Хосписа е от 20 до 30 дни за 6-месечен период. 5. Необходимо е да се извърши оценка на тежестта на състоянието на пациентите по Оценъчна скала (РРС) в присъствието на придружител. 6. Хоспитализират се пациенти, чието състояние са определя като леко до средно тежко и болни в тежко състояние. 7. Според степента на тежест се определя продължителността на престоя в Хосписа: - до 20 дни за пациенти оценени с 4 до 8 точки; - до 25 дни за пациенти оценени с 9 до 12 точки; - до 30 дни за пациенти оценени с 13 до 16 точки. Престоят е безплатен. Всички разходи са включени в стойността на проекта. След месец септември 2008 година ще се въведе смесено финансиране за престоя на болните.
Публикувано на: 2007-12-28
0361 /6 83 48
МБАЛ