Обявя конкурс за специализация за 2022г.

ОБЯВА

             Съгласно заповед на изпълнителния директор на МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД - гр. Кърджали с № 748/14.11.2022г.,  издадена  на основание чл. 90 и чл.91 от Кодекса на труда, във връзка с чл. 11, ал. 1 от Наредба №1/22 януари 2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването и в съответствие с изискванията на чл.17 от същата Наредба, МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД - гр. Кърджали обявява конкурс за следните места за специализация за 2022г.:

·          Лекар,специализант   „по гастроентерология”- 1 място за 2022г.;

·         Лекар, специализант „по нервни болести“- 1 място за 2022г.


Ще се проведе конкурс по документи и интервю. Документите за допускане и участие в конкурса ще се приемат в Деловодството на МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД - гр. Кърджали в срок  от един месец от публикуване на обявата.

 Изисквания за заемане на длъжността лекар - специализант:

·         образование: висше - магистър по медицина;

·         членство в БЛС;

·         компютърна грамотност.

 

Необходими документи за участие в конкурса, съобразени с изискванията на закона и длъжностната характеристика:

·         заявление за участие в конкурса;

·         копие от диплома за завършено висше образование - магистър по медицина и

приложението към нея;

·         копие от актуален документ удостоверяващ членство в БЛС;

·         мотивационно писмо;

·         автобиография- европейски формат;

·         копие от други документи, доказващи професионалната квалификация на  кандидата, ползването на чужди езици и др. - ако има такива.

Ред за провеждане на конкурса:

·         Първи етап- проверка за съответствие на подадените документи с изискванията  на МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД - гр. Кърджали.

·         Втори етап- оценка на кандидата от определената за целта комисия, чрез провеждане на събеседване и проверка на теоретичните знания в областта на специалността.

 Подаване на документи за участие в конкурса:

·         Документите се приемат всеки работен ден от 08.30 до 16.00 часа в Деловодството на МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД - гр. Кърджали.

·         Документите се подават в срок от 15.11.2022г. до 15.12.2022г. включително всеки работен ден от 08.30 до 16.00 часа в Деловодството на МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД - гр. Кърджали.

                 ·         Документите се подават в запечатан непрозрачен плик, на който е изписано:

„Конкурс за избор на Лекар, специализант по клинична специалност  „.................”, съгласно чл. 11, ал.1 от Наредба №1/22 януари 2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването.

·         На кандидатите се предоставя: Длъжностна характеристика.


Всички подробности около провеждането на конкурса- допуснати кандидати, конспект, дати за провеждане на събеседването по клиничната специалност и класирането на кандидатите ще бъдат обявени на официалния сайт на МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД - гр. Кърджали в секция „Новини”.

 Трудовият договор с кандидатите, избрани за заемане на длъжността „Лекар, специализант” по „.............” се сключва, съгласно чл.68, ал.1 , т.2 от КТ и условията на Наредба №1/22 януари 2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването.

 

За контакти и допълнителна информация-отдел „Човешки ресурси”, тел.0361/68249.

 

Конспект по  „по гастроентерология”    тук 

Конспект по „по нервни болести“  тук 

  

 

 


Публикувано на: 2022-11-15
0361 /6 83 48
МБАЛ