ПРОМЕНЯ СЕ РАЗМЕРЪТ НА ПОТРЕБИТЕЛСКАТА ТАКСА
Във връзка с определената за 2008 г. минимална работна заплата за страната в размер на 220 лв., се променя и размерът на потребителската такса, заплащана от здравноосигурените граждани за посещение при лекаря и зъболекаря, както и в лечебните заведения за болнична помощ. Според Закона за здравното осигуряване потребителската такса е 1% от минималната работна заплата, т.е. за 2008 г. тя е 2,20 лв. За всеки ден болнично лечение пациентите заплащат по 2% от минималната работна заплата - т.е. по 4,40 лева, но за не повече от 10 дни годишно. Според Закона за здравното осигуряване потребителска такса се заплаща за оказана медицинска или дентална помощ: преглед, поставяне на диагноза, възстановителни процедури, изследвания, лечение и профилактични дейности. За платената сума лекарят трябва да издаде касова бележка или квитанция. Не заплащат такса децата до 18-годишна възраст; бременните; безработните, регистрирани в бюрото по труда; военнослужещите на наборна военна служба; пострадалите при /или по време на отбраната на страната; ветераните от войните и военноинвалидите, задържаните под стража или лишените от свобода, социалнослабите, получаващи помощи по Правилника за социално подпомагане; лицата без доходи, настанени в домове за деца и юноши, и в домове за социални грижи, страдащите от заболявания с тежка степен на намалена работоспособност; онкологично болните; медицинските специалисти и страдащите от някои заболявания, определени със списък в Националния рамков договор. Списъците със заболяванията, освобождаващи здравноосигурените граждани от потребителска такса, трябва да бъдат изложени на видно място пред лекарските кабинети, а така също и в РЗОК.
Публикувано на: 2008-01-14
0361 /6 83 48
МБАЛ