МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски“ АД, гр. Кърджали търси да назначи лекари със специалност по урология, спешна медицина , акушерство и гинекология, инфекциозни болести , образна диагностика

МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски“ АД, гр. Кърджали търси да назначи:

1.лекар със специалност спешна медицина за  мултипрофилно спешно отделение;

2.лекар със специалност акушерство и гинекология за АГ отделение;

3.лекар със специалност урология за  хирургично отделение;

4.лекар със специалност инфекциозни болести за инфекциозно отделение;

5.лекар със специалност образна диагностика за отделение по образна диагностика

 

ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ
Осъществява диагностична, лечебна и консултативна дейност на пациентите, като прилага правилата за добра медицинска практика.

УСЛОВИЯ НА ТРУД

1. Постоянен трудов договор;

2. Основно месечно възнаграждение – съгласно условията на НРД, допълнителни трудови възнаграждения с постоянен характер, съгласно КТ и допълнителни трудови възнаграждения с непостоянен характер за извършени дейности и постигнати резултати;

3. Работа на сменен режим, по график;
4. Безопасно работно място и здравословна трудова среда;
5. Възможност за участие в семинари и обучения за повишаване на квалификацията;
6. Работа във високомотивиран екип от професионалисти в областта;
7. Коректно отношение.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРИДОБИВКИ
1. Допълнителни начисления, съгласно КТ и КТД на дружеството;
2. Предпазна храна;
3. Допълнителен платен годишен отпуск;
4. Застраховка „Професионална отговорност”;
5. Работно облекло и други.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
1. Висше медицинско образование, професионална квалификация „лекар“ и придобита специалност по съответния профил;
2. Членство в съсловната организация – БЛС;
3. Добра компютърна грамотност;
4. Отговорност, прецизност, дискретност, умение за работа в екип.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ
1. Автобиография на български език;

2. Диплома за висше медицинско образование, професионална квалификация „лекар“ и придобита специалност по съответния профил;

3. Свидетелство за съдимост;

4. Медицинско свидетелство.

МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски“ АД, гр. Кърджали осигурява пълна конфиденциалност при разглеждането на кандидатурите и пълна защита на личните Ви данни според регулацията на ЕС и действащото българско законодателство.

За връзка:  hospital_ [email protected]; 0361/68 249

Публикувано на: 2024-01-10
0361 /6 83 48
МБАЛ