Харта за правата на пациента

Х А Р Т А

ЗА ПРАВАТА НА ПАЦИЕНТИТЕ

 

Многопрофилна болница за активно лечение “Д-р Ат.Дафовски” АД – гр.Кърджали осъществява

своите диагностични, лечебни, рехабилитационни и учебни функции при преимуществено зачитане  правата

на пациентите и преди всичко – защита на тяхното човешко достойнство.

 

ВСЕКИ ПАЦИЕНТ, потърсил помощ в болницата ИМА ПРАВО:

 

1. ДА ПОЛУЧИ своевременна, достатъчна и качествена медицинска помощ независимо от неговия пол, възраст и етническа принадлежност, религиозни убеждения и културно равнище.

2.  ДА ЗНАЕ името на лекаря, който го лекува и името на медицинската сестра, която се грижи или отговаря за координацията на грижите за него.

3.  ДА БЪДЕ ИНФОРМИРАН за характера и прогнозата на заболяването и за смисъла на необходимите изследвания и лечение. Когато пациента е в състояние, което ограничава възможността му за разбиране на тази информация, или когато от медицинска гледна точка е нежелателно да му се даде такава информация, тя се предоставя на негов законен представител или попечител.

4. ДА ПРИЕМЕ ИЛИ ОТХВЪРЛИ предложените му изследвания и лечение, да бъде информиран за съществуващи алтернативи за диагностика и лечение и свобода на избор между тях. Правото на отказ от предложеното лечение, пациентът може да упражни в рамките на действуващите в страната закони, след като бъде информиран за отрицателните медицински последици от подобен отказ.

5. ДА БЪДЕ СВОЕВРЕМЕННО ИЗСЛЕДВАН И ЛЕКУВАН чрез утвърдени от медицинската наука методи и средства и използуване на технически изправна апаратура, А СЪПЪТСТВАЩИТЕ ГРИЖИ ДА СЕ ПРИЛАГАТ С НЕОБХОДИМАТА ВЕЩИНА, ВНИМАНИЕ И УВАЖЕНИЕ.

6. ДА СЕ ГАРАНТИРА тайната на данните за болестното му състояние, а консултациите и обсъжданията свързани с диагностиката и лечението му да се провеждат дискретно.

7. ДА ПОЛУЧИ ПЪЛНА ИНФОРМАЦИЯ И ОБЯСНЕНИЯ, когато трябва да бъде насочен към друго лечебно заведение.

8.   ДА СЕ СЪВЕТВА  с други лица, ако ръководството на болницата му предложи да бъде включен в клинично изпитание на нови методи и лекарства, свързани с диагностиката и лечението му, и да откаже да участвува в такова изпитание.

9.   ДА СЕ ВЪЗПОЛЗУВА  от  подкрепата на семейството, роднините и приятелите си по време на лечението му.

10.  ДА БЪДЕ ЗАПОЗНАТ с правилника на отделението и задълженията, които засягат поведението му като пациент.

11.  ДА БЪДЕ ЗАПОЗНАТ с разходите по лечението му, независимо от източника на плащане.

12. ДА ПОЛУЧИ ДОБРО медицинско обслужване в болницата при близко до смъртта състояние, за да завърши жизнения си път естествено и с достойнство.

13.  ДА ПРАВИ ОПЛАКВАНИЯ пред МЗ, РЗОК, Регионалното ръководство на БЛС и Администрацията на болницата, когато правата му, посочени в ХАРТАТА са накърнени.

      

ЗА ПАЦИЕНТИ, които не са навършили 18 годишна възраст или са под запрещение, горепосочените права се предявяват от техните законни представители, доколкото не могат да се изискват или упражняват от самите тях.