ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
                                                              ОБЩА ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
                                                                                  (Политика/Политиката)
                                                                                             на
                                                                  МБАЛ “Д-р Атанас Дафовски” АД гр.Кърджали


Настоящата Политика има за цел да обезпечи информираността на работниците/служителите, контрагентите и пациентите на МБАЛ “Д-р Атанас Дафовски” АД гр.Кърджали (Организацията) в качеството му на администратор на лични данни (АЛД) по отношение на обработваните от Организацията техни лични данни, както и да гарантира законосъобразното, добросъвестно и прозрачно обработване на личните данни.
Лични данни са всяка информация, свързана с физическо лице, която пряко или непряко може да доведе до неговото идентифициране. Лични данни представлява информацията, която съвкупно с друга информация може да доведе до установяването самоличността на физическо лице, което може да бъде идентифицирано.
Такава информация може да бъде име, дата на раждане, ЕГН, адрес, номер на документ за самоличност, телефонен номер, имейл адрес, данни за здравословно състояние, онлайн идентификатори, данни за крайни електронни съобщителни устройства и др.
Общата политика по защита на личните данни на МБАЛ “Д-р Атанас Дафовски” АД гр.Кърджали (ОПЗЛД) и разписаните въз основа на нея Политики за защита на личните данни (Политиките) и Процедури за обработване на личните данни, в отделните хипотези на обработка (Процедурите), целят да гарантират правата на физическите лица, във връзка със защитата на техните лични данни, при обработването на същите от Организацията.
Общата политика по защита на личните данни на МБАЛ “Д-р Атанас Дафовски” АД гр.Кърджали съдържа основните правила и информира за:
1. Цели на обработване на личните данни;
2. Начини за събиране и средства за обработване на лични данни;
3. Разкриване на лични данни;
4. Осъществяване на достъп до личните данни, променяне, коригиране, ограничаване на обработването и изтриване на същите;
5. Защита на личните данни;
6. Използване на лични данни на деца;
7. Трансфер на лични данни;
8. Начини за връзка с организацията;
9. Срокове за обработка и съхранение;
10. В случай, че не предоставите своите лични данни;
11. Актуализация и промяна на настоящата ОПЗЛД, както и текущата и версия.
1. Цели на обработване на личните данни.
МБАЛ “Д-р Атанас Дафовски” АД гр.Кърджали събира и използва личните Ви данни единствено за целите, посочени в настоящата Политика.
1.1. Цели на обработване на личните данни на пациентите на МБАЛ “Д-р Атанас Дафовски” АД гр.Кърджали:
а. МБАЛ “Д-р Атанас Дафовски” АД гр.Кърджали Обработва лични данни за целите на предлагането на медицински услуги на своите настоящи и потенциални пациенти, както и на трети лица(като лица за контакт) при ясното намерение за тяхното лечение. В тази връзка МБАЛ “Д-р Атанас Дафовски” АД гр.Кърджали може да обработи данни за име, ЕГН, здравословно състояние, телефонен номер, адрес и/или имейл адрес и др.
б. МБАЛ “Д-р Атанас Дафовски” АД гр.Кърджали Обработва лични данни на своите пациенти за целите на лечението им, включително финансово-счетоводни цели, във връзка със законовите задължения на администратора. За тази цел могат да бъдат обработени данни на физическото лице за име, здравословно състояние, ЕГН или дата на раждане, номер на документ за самоличност, адрес, имейл, телефонен номер и др.
в. МБАЛ “Д-р Атанас Дафовски” АД гр.Кърджали Обработва лични данни при изрично съгласие от страна на физическото лице за целите на маркетинговото проучване и предлагането на допълнителни стоки и услуги на своите пациенти, данни за име, имейл адрес, телефонен номер, технически данни за устройствата на физическото лице и др.
г. МБАЛ “Д-р Атанас Дафовски” АД гр.Кърджали Обработва личните данни на своите пациенти за целите на реализирането на своите законни интереси, включително във връзка с изпълнението на конкретен договор (Национален рамков договор), както и задължения на администратора, произтичащи от нормативен акт или разпореждане на компетентен орган. За тази цел АЛД обработва данни за име, ЕГН, номер на документ за самоличност, номер на договор/клиентски номер, адрес, телефонен номер, имейл адрес и др.
т. 1. Обработването на лични данни, МБАЛ “Д-р Атанас Дафовски” АД гр.Кърджали може да възложи на трето лице, представляващо Обработващ лични данни извън структурата на АЛД, което предостави достатъчни гаранции за спазване изискванията на релевантната правна рамка, в областта на защитата на личните данни. Дейности по обработването на личните данни, които Организацията може да възложи на Обработващ лични данни, са например: правни услуги, охранителна дейност и видеонаблюдение, изграждане, доставка и поддръжка на софтуерни продукти, компютърни системи, интернет сайтове и други, включително да възложи събиране на вземания; като продаде вземането, чрез договор за цесия. В тази връзка предоставя на съответната страна по договора за възлагане или договора за цесия данните на физическото лице по буква „г“.
1.2. Цели на обработване на личните данни на контрагентите на МБАЛ “Д-р Атанас Дафовски” АД гр.Кърджали Администратори или обработващи на лични данни.
а. МБАЛ “Д-р Атанас Дафовски” АД гр.Кърджали Обработва лични данни на своите потенциални контрагенти, представляващи администратори или обработващи на лични данни, за целите на установяване на търговски, респективно други договорни отношения, предлагането на стоки и услуги, възлагането на дейности на или поемане извършването на дейности, от името на своите потенциални контрагенти, при ясното намерение за сключване на договор. В тази връзка МБАЛ “Д-р Атанас Дафовски” АД може да обработи данни, индивидуализиращи лицето или негови представители, като например: данни за име, телефонен номер, адрес и/или имейл адрес и др.
б. МБАЛ “Д-р Атанас Дафовски” АД гр.Кърджали Обработва лични данни на своите контрагенти за целите на изпълнението на сключения/сключените между МБАЛ “Д-р Атанас Дафовски” АД гр.Кърджали и контрагента договор/договори, включително за счетоводни цели, във връзка със законовите задължения на администратора. За тази цел могат да бъдат обработени данни на физическо лице за име, ЕГН или дата на раждане, номер на документ за самоличност, адрес, имейл, телефонен номер и др.
в. МБАЛ “Д-р Атанас Дафовски” АД гр.Кърджали Обработва личните данни на своите контрагенти за целите на реализирането на своите законни интереси, включително във връзка с изпълнението на конкретен договор, включително за целите на събирането на вземания, както и задължения на администратора, произтичащи от нормативен акт или разпореждане на компетентен орган. За тази цел АЛД обработва данни за име, ЕГН, номер на документ за самоличност, номер на договор/клиентски номер, адрес, телефонен номер, имейл адрес и др.
т. 1. За целите на чл. 2.2 от ОПЗЛД, МБАЛ “Д-р Атанас Дафовски” АД гр.Кърджали може да обработва лични данни на служители на своите контрагенти или да възлага на същите обработването на лични данни на своите служители като възлагащата страна предоставя достатъчни гаранции за информираност и валидно съгласие от страна на служителите.
т. 2. Обработването на лични данни, МБАЛ “Д-р Атанас Дафовски” АД гр.Кърджали може да възложи на трето лице, представляващо Обработващ лични данни извън структурата на АЛД, което предостави достатъчни гаранции за спазване изискванията на релевантната правна рамка, в областта на защитата на личните данни. Дейности по обработването на личните данни, които Организацията може да възложи на Обработващ лични данни, са например: правни услуги, охранителна дейност и видеонаблюдение, изграждане, доставка и поддръжка на софтуерни продукти, компютърни системи, интернет сайтове и други, включително да възложи събиране на вземания като продаде вземането, чрез договор за цесия като в тази връзка предоставя на съответната страна по договора за възлагане или договора за цесия данните на физическото лице по буква „в“.
1.3. Цели на обработване на личните данни на работниците/служителите, заетите по гражданско правоотношение на МБАЛ “Д-р Атанас Дафовски” АД гр.Кърджали
а. МБАЛ “Д-р Атанас Дафовски” АД гр.Кърджали Обработва лични данни на своите потенциални работници/служители, респективно заети по гражданско правоотношение физически лица, за целите на подбора на кадри и обявяването и провеждането на конкурс за работа, както и кандидатстването от страна на физическото лице за постъпване на работа при АЛД, при ясното намерение за сключване на договор. В тази връзка МБАЛ “Д р Атанас Дафовски” АД гр.Кърджали може да обработи данни, индивидуализиращи физическото лице като например: данни за име, телефон, адрес и/или имейл адрес, информация за трудов стаж и професионален опит, информация за придобити образователно-квалификационни степени, преминати обучения и др.
б. МБАЛ “Д-р Атанас Дафовски” АД гр.Кърджали Обработва лични данни на своите работници/служители, респективно физическите лица, заети по гражданско правоотношение за целите трудовото, социално- и здравноосигурителното законодателство, в това число воденето на трудово досие, на заетите по трудово правоотношение, изплащането на възнаграждение и обезщетения за временна неработоспособност и нетрудоспособност. На следващо място – за целите на изпълнение на сключения договор/договори, включително счетоводни цели във връзка със законните задължения на администратора, изменението, продължаването и прекратяването на правоотношенията. За тази цел могат да бъдат обработени данни на физическо лице за име, ЕГН или дата на раждане, номер на документ за самоличност, здравословно състояние, адрес, имейл, телефонен номер и др.
в. МБАЛ “Д-р Атанас Дафовски” АД гр.Кърджали Обработва личните данни на своите работници/служители, за целите на реализирането на своите законни интереси, включително във връзка с изпълнението на конкретен договор, включително задължения на администратора, произтичащи от нормативен акт или разпореждане на компетентен орган. За тази цел АЛД обработва данни за име, ЕГН, номер на документ за самоличност, номер на договор, адрес, телефонен номер, имейл адрес и др.
т. 1. Обработването на лични данни, МБАЛ “Д-р Атанас Дафовски” АД гр.Кърджали може да възложи на трето лице, представляващо Обработващ лични данни, извън структурата на АЛД, което предостави достатъчни гаранции за спазване изискванията на релевантната правна рамка в областта на защитата на личните данни. Дейности по обработването на личните данни, които Организацията може да възложи на Обработващ лични данни са например: правни услуги, охранителна дейност и видеонаблюдение, изграждане, доставка и поддръжка на софтуерни продукти, компютърни системи, интернет сайтове и други.
2. Начини за събиране и средства за обработване на лични данни.
МБАЛ “Д-р Атанас Дафовски” АД гр.Кърджали събира личните Ви данни по начините, посочени в настоящата Политика.
2.1. Лични данни на нашите потенциални и реални пациенти, контрагенти, работници/служители и физически лица, заети по гражданско правоотношение, можем да получим или съберем пряко от лицето за което се отнасят; от друго лице за което МБАЛ “Д-р Атанас Дафовски” АД, гр.Кърджали, негов представител или упълномощено лице ще уведоми субекта на данните; от орган или институция, при наличието на валидно правно основание за получаване на данните. При ясно намерение за сключване на договор или за целите на реализиране законните интереси на АЛД, Ваши лични данни можем да получим и чрез достъп до публични регистри.
2.2. Лични данни и информация за физическото лице могат да постъпят при нас под формата на документи, формуляри, бланки, заявления, писма и кореспонденция. На следващо място, Ваши лични данни можем да обработим при Ваше посещение на място, в което има установен пропусквателен режим, система за контрол на достъпа и/или система за видеонаблюдение.
2.3. Ваши лични данни можем да съберем или получим от интернет сайтове, собствени или на наши партньори (в това число и чрез използването на „бисквитки“), при условията на настоящата Политика, от използваните Ваши устройства, страници и брандове в социалните мрежи, както и от други източници, при съществуването на валидно правно основание за това и спазване на правилата за защита на личните данни.
МБАЛ “Д-р Атанас Дафовски” АД гр.Кърджали обработва личните Ви данни със средствата, посочени в настоящата Политика.
2.4. Неавтоматизирани средства за обработване на лични данни. Такива са всички средства, при които вземането на решение за обработване на лични данни или извършването на конкретна дейност по обработване предполага човешка намеса. По неавтоматизиран начин и с неавтоматизирани средства ние обработваме постъпилите документи на хартиен и електронен носител, включително договори, писмена или устна кореспонденция, волеизявления на субектите на данни и др. Този вид обработка на данните се извършва, както на хартиен или друг физически носител, така и в електронна среда, чрез използването на компютърни системи и конфигурации, мултифункционални устройства, като принтери, скенери, копирни и факс машини, а също така и чрез използването на специализиран софтуер, като счетоводния такъв.
2.5. Автоматизирани средства за обработване на лични данни. Такива са всички средства, при които вземането на решение по обработването на лични данни или извършването на конкретно действие по обработване на лични данни се извършва при отсъствието на човешка намеса. Нашата организация обичайно не използва изцяло автоматизирани средства за обработка за лични данни. За такъв вид обработване е възможно да се приеме получаването на информация чрез използването на „бисквитки“.
3. Разкриване на лични данни.
МБАЛ “Д-р Атанас Дафовски” АД гр.Кърджали ще разкрие, включително чрез предоставяне, личните Ви данни единствено в случаите, посочени в настоящата Политика.
3.1. При предоставяне на Вашето изрично съгласие при сключването или воденето на преговори за сключване на договор с МБАЛ “Д-р Атанас Дафовски” АД гр.Кърджали.
3.2. При наличието на законово задължение или при разпореждане на компетентен орган или институция, АЛД ще разкрие и/или предостави Ваши лични данни на съответния орган или институция или на друго лице.
3.3. При наличието на преимуществен за АЛД интерес, произтичащ от нормативна разпоредба или на друго валидно правно основание. Също така и в хипотезите, когато са застрашени живота, здравето, основни права и свободи на субекта на лични данни, трето лице и група лица, както и общественото здраве и сигурността на обществения ред.
4. Осъществяване на достъп до личните данни, променяне, коригиране, ограничаване на обработването и изтриване на същите.
4.1. Вие имате право да изискате и получите от МБАЛ “Д-р Атанас Дафовски” АД гр.Кърджали потвърждение, дали свързани с Вас лични данни се обработват от АЛД.
4.2. Вие имате право да получите достъп до данните и информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни от АЛД.
4.3. Вие имате право да получите информация за логиката на процесите по обработването на личните Ви данни, целите и сроковете на обработка и съхранение на данните, информация, относно категориите получатели, на които Ваши лични данни могат да бъдат или са били разкрити или предоставени за обработване, от името на АЛД.
4.4. В случай, че не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани и/или съхранявани от МБАЛ “Д-р Атанас Дафовски” АД гр.Кърджали в случай, че за АЛД няма задължение да продължи обработката и/или съхранението на данните или отсъства преимуществен законен интерес на АЛД да продължи обработката и/или съхранението на личните данни, Вие може да възразите срещу обработването или да отправите искане за ограничаване или преустановяване на същото, както и за заличаване на Вашите данни. Това възражение, респективно искане може да бъде отправено, относно всички или някои от хипотезите на обработване, както за пълния обем от лични данни, така и за част от него.
4.5. Вие имате право да поискате от АЛД да актуализира, коригира или допълни обработваните Ваши лични данни.
4.6. Вие може да поискате изтриване, ограничаване на обработването или връщане на личните Ви данни като АЛД ще бъде длъжен да изпълни Вашето искане в случай, че:
• личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събирани или обработвани по друг начин;
• вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
• личните Ви данни са обработвани незаконосъобразно;
• личните Ви данни трябва да бъдат изтрити, с оглед спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо МБАЛ “Д-р Атанас Дафовски” АД гр.Кърджали;
4.7 АЛД не е длъжен да изтрие, ограничи обработването или върне Вашите лични данни, в случаите, когато ги съхранява и обработва:
• за упражняването на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
• за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора, или за изпълнението на задачата от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;
• по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
• за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;
• за установяването, упражняването или защита на правни претенции;
• за упражняване права на АЛД, преимуществени спрямо правния интерес физическото лице.
4.8. За да упражните гореописаните си права, Вие следва да подадете писмено искане до МБАЛ “Д-р Атанас Дафовски” АД гр.Кърджали удостоверявайки своята самоличност и описвайки точно основанието на Вашето искане, относно за кои категории лични данни се отнася Вашето искане, относно кои действия по обработването и съхранението на Вашите лични данни отправяте искането. Искането по предходното изречение може да отправите писмено, до наш служител на място в АЛД, така и по електронен път, при спазване изискванията на Закона за електронния документ и електронния подпис.
5. Защита на личните данни.
5.1 В изпълнение на изискванията на Общия регламент за защита на данните и релевантната правна рамка в областта на защитата на личните данни, МБАЛ “Д-р Атанас Дафовски” АД гр.Кърджали регулярно провежда одити и анализи на своята дейност и извършва оценка на риска и въздействието за личните данни, защитата на личните данни и правната сфера на субектите на лични данни.
5.2. В тази връзка, МБАЛ “Д-р Атанас Дафовски” АД гр.Кърджали въвежда и поддържа в своята организация и относно своята дейност адекватно ниво на сигурност и защита на личните данни чрез прилагането на подходящи технически и организационни мерки за защита на личните данни и сигурност на информацията.
5.3. МБАЛ “Д-р Атанас Дафовски” АД гр.Кърджали провежда регулярни инструктажи и обучения на своите служители с цел повишаване на тяхната осведоменост относно правата и задълженията им, във връзка с обработването на лични данни, както и развитието на правната рамка и техническия прогрес.
6. Използване на лични данни на деца.
6.1 МБАЛ “Д-р Атанас Дафовски” АД гр.Кърджали събира и обработва лични данни на деца умишлено, за цели, извън целите на трудовото и осигурителното законодателство, що се касае до работниците/служителите на АЛД. В тези случаи работникът/служителят предоставя съгласие за обработването.
6.2. МБАЛ “Д-р Атанас Дафовски” АД гр.Кърджали събира и обработва лични данни на деца, същото е възможно да се случи и при посещение в АЛД, където има изградена система за видеонаблюдение. В тези случаи се съблюдават правилата и изискванията на ОРЗД и релевантната правна рамка, в областта на защитата на личните данни.
7. Трансфер на лични данни.
7.1. МБАЛ “Д-р Атанас Дафовски” АД гр.Кърджали не трансферира лични данни в или извън пределите на Република България.

8. Начини за връзка с организацията.
МБАЛ “Д-р Атанас Дафовски” АД гр.Кърджали с ЕИК: 108501669 със седалище и адрес на управление гр. Кърджали, е администратор на лични данни и обработва Вашите лични данни законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен начин.
• Контактна информация:
• Адрес: Кърджали, бул. „Беломорски“ №53
• Интернет адреси: http://www.hospital-kj.com/
• Телефони: 0361 68241;
• Длъжностно лице по защита на данните Администраторът определя инж. Веселин Йорданов e-mail: [email protected]
9. Срокове за обработка и съхранение.
МБАЛ “Д-р Атанас Дафовски” АД гр.Кърджали обработва и съхранява Вашите лични данни в сроковете, определянето на които е описано в настоящата Обща политика за защита на личните данни, Политиките или срокове, договорени между страните по договор или при предоставяне съгласието за обработване на данните.
9.1. МБАЛ “Д-р Атанас Дафовски” АД обработва и съхранява Вашите лични данни за срокове, не по-дълги от минимално необходимото за постигане целите на обработка на личните данни;
9.2. АЛД обработва личните данни в законоустановените срокове в случаите, когато такива съществуват.
9.3. Сроковете за обработка и съхранение на личните данни могат да бъдат определени и между страните по договор с АЛД, при съблюдаване целите за обработка на данните и изискванията на релевантната правна рамка.
10. В случай, че не предоставите необходимите свои лични данни, съобразно целите на обработка, поради необходимостта и/или задължението на МБАЛ “Д-р Атанас Дафовски” АД да обработи същите, ние не може да сключим договор с Вас, да предоставим желаните от Вас услуги.

11. Актуализация и промяна на настоящата ОПЗЛД, както и текущата й версия.
11.1. Всички промени на ОПЗЛД, извършвани в бъдеще ще бъдат публикувани на интернет сайта на МБАЛ “Д-р Атанас Дафовски” АД гр.Кърджали
11.2. Съобразно възможностите за връзка с физическите лица и характера на отношенията между АЛД и същите, промените в ОПЗЛД, както и създаването и актуализирането на отделни Политики за обработването на лични данни, ще бъдат съобщавани на субектите на данни своевременно.
Последна промяна: 25.05.2018г.
Запознат съм и разбирам Общата политика по защита на личните данни на МБАЛ “Д р Атанас Дафовски” АД гр.Кърджали.


_______________________________
дата, подпис
                                                        УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,
С настоящото уведомление за поверителност МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД Ви предоставя информация за обработването на Вашите лични данни във връзка с изпълнение на изискването за прозрачност съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на данните.

Администратор на лични данни
Личните данни се обработват от МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД с ЕИК: 108501669,
със седалище: гр. Кърджали, бул. „Беломорски” №53, с адрес на управление: в гр. Кърджали, бул. „Беломорски” №53,
имейл: [email protected], телефон: 0361 68348.

Лични данни, които обработваме
„ МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД обработва следната информация за Вас:
- Име, презиме и фамилия;
- ЕГН;
- Документ за самоличност, ЕЗОК;
- Данни за контакт: електронна поща, адрес, телефон;
- Данни за близките за контакт: име, презиме, фамилия, телефон;
- Месторабота и длъжност;
- Здравна информация за пациента.

Цели, за които обработваме личните Ви данни
МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД обработва лични данни, които са:
- За регистрация на пациента в Болничната информационна система, с цел да се извърши диагностика и лечение на заболяванията му, родилна помощ, рехабилитация, диагностика и консултации, поискани от лекар/лекар по дентална медицина;
- Осъществяване на контакт по телефона;
- Издаване на фактура.

Основания за обработване на личните Ви данни
Обработваме Вашите данни на следните правни основания:
- Осигуряването на здравни или социални грижи или лечение;
- За поставяне на медицинската диагноза;
- За оценка трудоспособността на пациента;
- За целите на управлението на услугите и системите за здравеопазване.


Разкриване и предаване на лични данни
- При спазване на законовите изисквания и при необходимост от това, „МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД може да разкрие Ваши лични данни на следните институции НЗОК, Министерство на здравеопазването, НЦОЗА, НАП, НОИ и на други лица в изпълнение на законови задължения или по искане на компетентни публични органи.

МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД не предава личните данни на трети държави.

Срок за съхранение на личните Ви данни
МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД ще съхранява личните Ви данни докато същите са необходими за целите на обработването.
Действащото законодателство в страната не регламентира ясно и последователно видовете документи, които се съставят в хода на оказване на медицинска помощ на пациентите, сроковете за тяхното съхранение и конкретните отговорности. Уредбата е в Националните рамкови договори и приложенията им, медицинските стандарти, Закона за здравето, Закона за здравното осигуряване и подзаконови нормативни актове.

Вашите права във връзка със защитата на личните Ви данни
Имате следните права във връзка с личните Ви данни, обработвани от МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД:

- Право на информация.
Имате право да получите цялата информация, съдържаща се в настоящото Уведомление за поверителност.

- Право на достъп.
Имате право да получите потвърждение от МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД дали обработва личните Ви данни и да получите достъп до данните си, копие от тях, освен ако искането Ви е прекомерно и повтарящо се.
Имате право да получите информация за целите на обработването, какви лични данни обработва МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД за Вас, пред кого разкрива личните Ви данни, срока, за който МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД ще съхранява данните Ви или критериите за определяне на този срок, правата Ви във връзка със защита на личните Ви данни, и източника, от който МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД е получил данните Ви.

- Право на коригиране.
Имате право да поискате от МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД да коригира неточни, непълни или неактуални лични данни, коитo се отнасят до Вас.

- Право на изтриване.
Имате право да поискате от МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД да изтрие Ваши лични данни в следните случаи:
• личните данни повече не са необходими за посочените по-горе цели;
• бъде установено незаконосъобразно обработване на личните данни;
• личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазване на законово задължение.
МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД може да откаже да изтрие личните Ви данни, ако обработването им е необходимо за:
• спазване на правно задължение на МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД, което изисква обработването;
• установяването, упражняването или защитата на правни претенции.
- Право на ограничаване на обработването.
Имате право да изискате от МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД да ограничи обработването на личните Ви данни в следните случаи:
• докато оспорвате точността на личните си данни, за срок, който позволява на МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД да провери точността на данните;
• ако обработването е неправомерно, но не желаете личните Ви данни да бъдат изтрити, а изисквате вместо това ограничаване на използването им;
• ако МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяване, упражняване или защита на правни претенции.

- Право на възражение.
В случаите, когато данните Ви се обработват на основание на легитимен интерес за целите на директния маркетинг, можете да възразите срещу обработването на това основание.

- Право на преносимост.
Имате право да получите личните си данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат.

- Право на жалба до Комисията за защита на личните данни.
Имате право да подадете жалба срещу обработването на личните Ви данни от МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД до Комисията за защита на личните данни на имейл [email protected] или на адрес гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2.

Допълнителна информация
За получаване на допълнителна информация по всякакви въпроси относно обработването на личните Ви данни и за условията и реда, по който можете да упражните правата си, можете да получите на посочените по-горе данни за връзка с МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД.
Публикувано на: 2019-02-04
0361 /6 83 48
МБАЛ