Потребителска такса

Здравноосигурителна вноска

Размерът на здравната вноска е 8%. Тя се поделя между работодател и работник в отношение 60:40 както следва: 3,2% за сметка на осигуреното лице и 4,8% за сметка на работодателя. Вноската се поема от държавата за деца, пенсионери, социално слаби и други групи хора, посочени в чл. 40, ал. 3 от Закона за здравното осигуряване /ЗЗО/.

Когато задължението за внасяне на осигурителните вноски е на работодателя или на друго лице, невнасянето им не лишава човек от правото да ползва услугите по линия на здравната каса. Лице, което не изпълни задължението си да подава декларация по чл. 40, ал. 5, т. 2 от ЗЗО, се наказва с глоба от 500 до 1000 лв., а за повторно нарушение - с глоба от 1000 до 3000 лв.

Осигуряване на самоосигуряващи се лица

Здравноосигурителната вноска на самоосигуряващите се лица е изцяло за тяхна сметка и е в размер на 8 %. Когато лицата започнат да се осигуряват сами, трябва да подадат декларация за това в срок до края на месеца, следващ месеца на възникване на това обстоятелство, по ред, определен с Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица  .

Самоосигуряващите се лица са длъжни да внасят здравноосигурителни вноски върху осигурителен доход не по-малък от половината от минималния размер на осигурителния доход за самоосигуряващи се лица. Тези вноски са дължими до 10-о число на месеца, следващ този, за който се отнасят. С чл. 8 от Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване /ЗБДОО/ за 2011 г. са определени размерите на месечния осигурителен доход. Освен това самоосигуряващите се лица извършват годишно изравняване на осигурителния доход съгласно данните от данъчната декларация.

Здравноосигурителните права на самоосигурявящите се лица се прекъсват, когато те не са внесли повече от три месечни вноски за период от 36 месеца до началото на месеца, предхождащ месеца на оказаната медицинска помощ. В такъв случай те са длъжни да заплащат оказаната им медицинска помощ. Правата им се възстановяват, след като платят всички здравни вноски, които се дължат през последните 36 месеца до месеца, когато желаят да получат медицинска помощ.

Самоосигуряващите се, които не са платили здравните си вноски за срок по-дълъг от три месеца, се наказват с глоба от 500 до 1000 лв., а при повторно нарушение - с глоба от 1000 до 3000 лв. До 1 март тези от тях, които не са с редовни здравни вноски няма да бъдат глобявани при внасянето им.


Човек може да загуби осигурителните си права за един месец и ако не се е явил на годишния профилактичен прегледи, който е регламентиран в Националния рамков договор.


Европейска здравноосигурителна карта

Българските граждани, които са с непрекъснати здравноосигурителни права съгласно българското законодателство, могат да ползват при необходимост медицинска помощ в държавите от Европейската общност – когато пребивават на различно основание в останалите държави от Европейския съюз (ЕС), Европейското икономическо пространство (ЕИП) и Конфедерация Швейцария: краткосрочно (временен престой) или дългосрочно (пребиваване). Медицинска помощ в тези държави за сметка на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) може да бъде получена от чужди лечебни заведения или лекари само след представяне на валиден удостоверителен документ за наличие на непрекъснати права в България – Европейска здравноосигурителна карта (ЕЗОК) или Удостоверение за временно заместване на ЕЗОК.


Чл. 37. (1) (Изм. - ДВ, бр. 107 от 2002 г., изм. и доп., бр. 37 от 2008 г., в сила от 1.07.2008 г., изм., бр. 98 от 2010 г., в сила от 1.01.2011 г., бр. 60 от 2012 г., в сила от 7.08.2012 г.) За всяко посещение при лекаря или при лекаря по дентална медицина, както и за всеки ден болнично лечение, но не повече от 10 дни годишно, лицата по чл. 33 заплащат на лекаря, на лекаря по дентална медицина или на лечебното заведение суми, определени с постановление на Министерския съвет.

 (2) (Нова – ДВ, бр. 106 от 2013 г., в сила от 1.01.2014 г.) С постановлението по ал. 1 се определят по-ниски суми за всяко посещение при лекаря или при лекаря по дентална медицина на лицата, които са упражнили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст.

 (3) (Нова - ДВ, бр. 107 от 2002 г., предишна ал. 2, доп., бр. 106 от 2013 г., в сила от 1.01.2014 г.) Сумите по ал. 1 и 2 са за оказаната медицинска помощ.

 (4) (Предишна ал. 2, доп. - ДВ, бр. 107 от 2002 г., изм., бр. 120 от 2002 г., доп., бр. 17 от 2006 г., изм., бр. 46 от 2007 г., бр. 37 от 2008 г., в сила от 1.07.2008 г., доп., бр. 93 от 2009 г., предишна ал. 3, бр. 106 от 2013 г., в сила от 1.01.2014 г., изм., бр. 53 от 2014 г., изм. и доп., бр. 54 от 2014 г., в сила от 1.07.2014 г.) От заплащане на сумите по ал. 1 се освобождават лица със заболявания, определени по списък към НРД, както и малолетни, непълнолетни и неработещи членове на семейството; ветерани от войните, военноинвалиди, военнопострадали; задържани под стража лица, задържани на основание чл. 72 от Закона за Министерството на вътрешните работи; задържани на основание чл. 125, ал. 1 от Закона за Държавна агенция "Национална сигурност или лишени от свобода; социално слаби, получаващи помощи по Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане; лица, настанени в домове по чл. 36, ал. 3, т. 1 от същия правилник; медицински специалисти.

 (5) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 107 от 2002 г., изм. и доп., бр. 37 от 2008 г., в сила от 1.07.2008 г., отм., бр. 99 от 2009 г., в сила от 1.01.2010 г., нова, бр. 101 от 2009 г., в сила от 2.01.2010 г., отм., бр. 97 от 2010 г., в сила от 1.01.2011 г., предишна ал. 4, доп., бр. 106 от 2013 г., в сила от 1.01.2014 г.) Лекарят, лекарят по дентална медицина или лечебното заведение издават на лицата по ал. 1 и 2 документ за заплатените суми.

Списък на заболяванията по чл.37, ал.4 от ЗЗО, при които здравноосигурените лица са освободени от заплащане на потребителска такса

 Публикувано на: 2020-02-04
0361 /6 83 48
МБАЛ