Платени услуги

ЦЕНИ
НА ПЛАТЕНИ МЕДИЦИНСКИ И
АДМИНИСТРАТИВНО – СТОПАНСКИ УСЛУГИ


В съответствие на чл.2 от Правилника за устройството ,дейността  и вътрешния ред на лечебното заведение и в съответствие с чл. 69 от Закона за лечебните заведения, във връзка с чл. 98, ал. 1 от Закона за лечебните заведения и чл. 2, ал.3 от Наредбата за осъществяване
правото на достъп до медицинска помощ,

съгласно Решение 704 на МС от 05.10.2018г., в частта на Приложение 4 
МБАЛ"Д-р Ат.Дафовски"АД работи с  приложените документи
Публикувано на: 2023-04-05
0361 /6 83 48
МБАЛ