Публична покана с предмет:„Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност”
Публична покана с предмет:„Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност” във връзка с изпълнението на проект „Подобряване на условията на труд в МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД гр.Кърджали по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, Приоритетна ос 2 „Повишаване на производителността и адаптивността на заетите”, схема BG051PO001-2.3.02 „Безопасен труд” , договор № ESF-2303-09-08001.

12.08.2014 Документация


Публикувано на: 2015-12-22
0361 /6 83 48
МБАЛ