Открита процедура по ЗОП с предмет на поръчката: „Доставка на хранителни продукти по обособени позиции за нуждите на МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" - АД, гр. Кърджали”

Предмет на поръчката: „Доставка на хранителни продукти по обособени позиции за нуждите на  МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" - АД, гр. Кърджали”


Моля изтеглете документацията


31.08.2012г

Отваряне и оповестяване на ценови оферти на допуснатите до класиране участници.

Моля изтеглете документацията

Справка за извършените плащания 10-12.2014 г.


Публикувано на: 0000-00-00
0361 /6 83 48
МБАЛ