Открита процедура за възлагане на обществена поръчка: "Доставка чрез покупка, включително монтаж и инсталиране на медицинска лабораторна апаратура , оборудване и обзавеждане за МБАЛ"Д-р Атанас Дафовски"АД по проект
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка: "Доставка чрез покупка, включително монтаж и инсталиране на медицинска лабораторна апаратура , оборудване и обзавеждане за МБАЛ"Д-р Атанас Дафовски"АД по проект Трансгранично сътрудничество за повишаване на технологичното приложение и обучение по молекулярна биология” финансиран по оперативна програма за европейско териториално сътрудничество България-Гърция 2007-2013 г. по Договор № В1.13.01 „

01.08.2012


Моля изтеглете документацията(rar)


04.09.2012

Отваряне на ценови оферти 

Публикувано на: 2012-09-04
0361 /6 83 48
МБАЛ