Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет "Организиране и провеждане на специализирани курсове за обучение на медицински персонал "

Предмет на настоящата поръчка е изпълнението на услуги във връзка с организиране и провеждане на специализирани курсове за обучение на медицински персонал в изпълнението  на проект "Засилване на сътрудничеството между болниците и медицинския персонал в Комотини и Кърджали за техния най-добър отговор в случай на спешни случаи с фокус върху автомобилни катастрофи/MediciNet", одобрен за финансиране по Програмата за Европейско териториално сътрудничество "Гърция-България 2007-2013 г" съгласно сключен Договор № № В2-1.3, по програма за европейско териториално сътрудничество „Гърция-България 2007-2013 г.”, съфинансирана от ЕФРР и  национално съфинансирана от участващите държави"


Моля изтеглете документацията (rar)

Публикувано на: 2012-12-11
0361 /6 83 48
МБАЛ