Отваряне на ценови оферти в открита процедура с предмет: „Доставка чрез покупка, включително монтаж и инсталиране на медицинска лабораторна апаратура, оборудване и обзавеждане за МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД – гр. Кърджали по проект „Трансгранично сътруд

Отваряне на ценови оферти в открита процедура с предмет: „Доставка чрез покупка, включително монтаж и инсталиране на медицинска лабораторна апаратура, оборудване и обзавеждане за МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД – гр. Кърджали по проект „Трансгранично сътрудничество за повишаване на технологичното приложение и обучение по молекулярна биология” съфинансиран по оперативна програма за европейско териториално сътрудничество България-Гърция 2007-2013 г. по Договор № В1.13.01”


Моля изтеглете документацията
Публикувано на: 2013-02-13
0361 /6 83 48
МБАЛ