МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД-Кърджали

Процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: Доставка на лични предпазни средства и апарати за дезинфекция на въздуха за нуждите на МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД гр.Кърджали”
Процедура за възлагане на обществена поръчка, чрез публична покана с предмет: Доставка на лични предпазни средства и апарати за дезинфекция на въздуха за нуждите на МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД гр.Кърджали”, във връзка с изпълнението на проект „Подобряване на условията на труд в МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД гр.Кърджали по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, Приоритетна ос 2 „Повишаване на производителността и адаптивността на заетите”, схема BG051PO001-2.3.03 „Безопасен труд”.


Публикувано на: 2014-05-13
МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД-Кърджали вашето място за здраве и грижа
Свържете се с нас +359 361 683 48
Адрес бул. „Беломорски“ 53

Научи повече

Полезни страници