МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД-Кърджали

Начало / Отеления

ТЕЛК

ТЕЛК

            Експертизата на работоспособността е неразделна част от диагностично-ле-чебната и профилактичната дейност на лечебното заведение.

            ДЕЙНОСТ

            Трудово-експертната лекарска комисия освидетелства лицата по повод на: • Временна неработоспособност; • Трайно намалена или загубена работоспособност; • Искане на застрахователни компании и на застраховани лица в тях; • Други поводи, предвидени в нормативните актове.

            КАРТОТЕКА ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ ЕКС-ПЕРТНИ ДОСИЕТА /КМЕД/

            Отговаря за съставянето, съхраняването и движението на медицинската до-кументация между различните ТЕЛК. Завеждане на молби. Осъществяване на слу-жебни контакти с РУСО - Кърджали.

 

Председател - Д-р  ГАБРОВСКИ - тел.: 0361/ 68 332

 

СПЕЦИАЛИСТИ

Публикувано на: 2012-05-11
МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД-Кърджали вашето място за здраве и грижа
Свържете се с нас +359 361 683 48
Адрес бул. „Беломорски“ 53

Научи повече

Полезни страници